Beleidsplan 2017-2020: Samen het geloof delen Beleidsplan 2017-2020: Samen het geloof delen

1. Profiel en visie

Profiel
De Protestantse Gemeente Leens – Mensingeweer is, als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, een gestalte van de algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

De Protestantse Gemeente Leens – Mensingeweer is in 2008 ontstaan uit een fusie van de Gereformeerde kerken Hornhuizen – Kloosterburen, Leens en Schouwerzijl – Eenrum en de Hervormde gemeenten Dijksterburen en Leens c.a. Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig, maar het geloof bindt haar. De gemeente telt rond de 640 ingeschrevenen, waarvan 329 belijdende en 230 doopleden.

Wij zijn gemeente in een veranderende tijd. Wij ondervinden de last van de kerkverlating, van de veranderende deelname van leden en van de krimp en de daarmee gepaard gaande veranderende bevolkingssamenstelling van De Marne. Ondanks deze bedreigingen gaan wij de toekomst hoopvol tegemoet en willen onze visie als gemeente uitdragen.

Visie en speerpunten
Als gemeente hebben wij de volgende visie:
Als Protestantse Gemeente willen wij een gastvrije en betrokken geloofsgemeenschap voor jong en oud zijn, een gemeente die de boodschap van Christus in woord en daad laat zien en die daarvoor op zoek gaat naar bondgenoten.
Op grond van deze visie hebben wij voor de komende vier jaar drie speerpunten geformuleerd:
-Samen kerk zijn (als gemeenschap het geloof beleven).
-Kerk in de dorpen/ een missionaire gemeente.
-Een duurzame kerk.

Samen kerk zijn betekent voor ons samen vieren als jong en oud, met andere kerken en gemeenschappen. Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar je je welkom voelt en je als persoon gevoed wordt.
Als gemeente willen wij ook aanwezig zijn in de dorpen. De gemeente van Christus is naar buiten gericht, al vanaf het eerste Pinksterfeest. Wij hebben niet alleen een boodschap voor en aan elkaar, maar ook voor de wereld. Soms heeft de wereld een boodschap voor ons.

Wij willen ook een duurzame kerk zijn die goed omgaat met wat wij gekregen hebben en die bouwt aan de kerk van de toekomst.
Om deze speerpunten te realiseren zullen wij waar mogelijk samenwerking zoeken met andere kerken, gemeentes, organisaties of verenigingen.

Deze speerpunten worden in dit beleidsplan uitgewerkt aan de hand van zes thema’s: vieren, getuigen, delen, dienen, leren en middelen. Bij dit beleidsplan is een werkplan waarin de concrete acties genoemd worden die wij willen uitvoeren.

2. Vieren

Visie:
Het hart van het gemeente zijn wordt gevormd door de kerkdienst. Wij komen samen om God te loven en om gevoed te worden in ons geloof. In het gebed, door de collecte en door het samenzijn willen wij met elkaar en met de ander meeleven. Zo worden wij toegerust om het geloof uit te dragen.

Wat doen wij:
Elke zondag komen wij samen in een van de gebouwen van de gemeente. Tijdens de dienst is er oppas voor kinderen tot vier jaar en er is kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Heilig Avondmaal wordt zes keer per jaar gevierd. De orde van dienst is als ‘oecumenisch-protestants’ te karakteriseren. Enkele keren per jaar werkt er aan de dienst een (project)koor mee en een paar keer per jaar wordt de begeleiding verzorgd door een combo.

Naast de ochtenddiensten zijn er enkele andere diensten: Taizévieringen, dienst op biddag, dankdag en Oudjaar. In het verzorgingstehuis Zonnehuis de Marne wordt twee keer per maand een viering gehouden. Hierbij werken verschillende kerken samen. Samen met GKV Leens worden er openluchtdiensten georganiseerd op 2de Pinksterdag en tijdens de Leensterdagen. Er zijn gezamenlijke vespers in de Stille Week. De kerstnachtdienst wordt in de Michaelkerk georganiseerd samen met Dorpsbelangen Mensingeweer en in de Petruskerk met GKv Leens. Jaarlijks is er ook een kerk-, school- en gezinsdienst. Bij de Aswoensdagviering zijn wij te gast bij de Katholieke Kerk te Kloosterburen. Mooie ervaringen met samen vieren als jong en oud zijn er de afgelopen jaren opgedaan met diensten die voorbereid zijn met een kring of groep, zoals met de Fisherman’s friends en de 25+-kring.

Wat willen wij doen:
Wij willen dat de kerkdienst een plaats is waar je je thuis kunt voelen en zodoende doorgaan met het af en toe voorbereiden van een kerkdienst met een kring of groep.

Voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar is dat niet gemakkelijk om je thuis te voelen in de kerkdienst: van de vertrouwde nevendienst moeten zij hun plaats vinden in de dienst. Voor hen willen wij meer aandacht hebben door een maandelijkse jongerenkerk op te richten.

Ook willen wij dat de muziek en de liederen aansluiten bij de verschillende belevingen: voor de een het vertrouwde of voor de ander nieuwe liederen. De begeleiding van de gemeentezang met een combo of met de piano naast het orgel kan daaraan bijdragen.
Samen vieren betekent voor ons ook vieren met andere kerken, gemeentes en groepen. De vormen van samenwerking met kerken en gemeentes die de afgelopen jaren zijn gevormd, willen wij graag voortzetten en waar mogelijk uitbreiden. Er valt te denken aan samenwerking rond Hemelvaartsdag of gezamenlijke diensten in de zomervakantie.

3. Getuigen/Kerk in de dorpen

Visie:
In woord en daad willen wij getuigen van Gods liefde voor de wereld. We willen daarbij ‘Kerk naar buiten, kerk in de dorpen’ zijn. Dit betekent: samen met andere kerken dienstbaar zijn aan elkaar en aan de naaste met een open blik voor wat zich in onze buurt/dorp/regio afspeelt. Alle activiteiten die binnen onze gemeente worden georganiseerd zijn niet alleen voor de gemeente, maar ook voor mensen rond of buiten de gemeente, voor iedereen in onze dorpen.

Wat doen wij:
Onze gemeente kent vooral activiteiten die bedoeld zijn voor de leden van de gemeente. De missionaire activiteiten die wij ontplooien, zijn drie keer per jaar een dienst met de Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) in Leens: een openluchtdienst bij Verhildersum op Tweede Pinksterdag, een openluchtdienst ter afsluiting van de Leensterdagen met Dorpsbelangen en een kerstnachtdienst in de Petruskerk. In samenwerking met Dorpsbelangen Mensingeweer wordt er jaarlijks een kerstviering in de Michaelkerk georganiseerd. Daarnaast is jaarlijks een kerk-school-gezinsdienst met CBS De Regenboog. Daarnaast zijn er contacten met andere scholen in Leens en Kloosterburen. Verder kun je ‘Schuif aan tafel’, dat door de gezamenlijke diaconieën van PKN en GKv wordt georganiseerd, ook een missionaire activiteit noemen. Bij de uitvoering van de musical Maria in 2016 deden mensen mee van buiten onze gemeente en er waren veel bezoekers van buiten. Bij de club 11-12 zijn verschillende kinderen van buiten de kerk betrokken.

Wat willen wij doen:
Wij willen als gemeente, naast de bestaande activiteiten, naar meer manieren zoeken waarop wij als gemeente en als personen het verhaal van Christus kunnen uitdragen. Om dit te kunnen doen willen wij als gelovigen toegerust worden voor onze taak in de wereld in de kerkdiensten en leeractiviteiten.

Daarnaast willen wij onze activiteiten een opener karakter geven. Bij alle activiteiten van onze gemeente willen we stil staan bij de vraag: hoe vertellen we over onze activiteiten en op welke wijze leggen wij contact buiten de eigen kring? Het gaat niet om méér doen, maar juist om ánders doen. Wij kunnen dat niet alleen en daarom gaan wij op bezoek naar bondgenoten, zoals de andere kerken in ons gebied en de scholen.

Voor de komende jaren willen wij onderzoeken of het idee van ‘Kliederkerk’ hier haalbaar is. ‘Kliederkerk’ is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier onderzoeken wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus voor hen betekent. Het gaat daarbij om samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

4. Delen

Visie:
In onze gemeente willen we vreugde en verdriet met elkaar delen. Zowel onder gemeenteleden als buiten de gemeente willen we in navolging van Christus omzien naar elkaar. Zo proberen wij een gastvrije gemeente te zijn, waarin iedereen welkom is. We willen een kerk zijn die zichtbaar is in de omliggende dorpen en waarbij we dingen samendoen. Daarom proberen we zoveel mogelijk mensen bij onze activiteiten te betrekken.

Wat doen wij al:
De gemeente is opgedeeld in wijkteams en deze teams worden in de pastorale zorg ondersteund door de predikant. Het wijkteam leeft mee bij vreugdevolle en verdrietige dingen door middel van een kaartje, bos bloemen of een bezoek. Ouderen boven de 70 jaar en de zieken worden regelmatig bezocht. Bij een geboorte of nieuw ingekomene in de gemeente wordt er eveneens een bezoekje gebracht. Wekelijks worden de bloemen van de kerk als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht, omdat deze persoon positieve aandacht verdient. Ook brengen we af en toe een bos bloemen bij mensen van buiten de kerk die het op dat moment erg moeilijk hebben.

Onder de groep van 25 tot 40 jaar heeft de kerkenraad een enquête gehouden, zodat zij meer op de hoogte is van wat er leeft onder deze leeftijdsgroep, wat de kerkenraad voor de groep kan betekenen en wat zij zelf voor de gemeente kunnen doen. Hier zijn mooie dingen uitgekomen, die met de gemeente zijn gedeeld en waar we mee aan de slag gaan. Gelukkig voelen veel mensen binnen deze groep zich welkom in de gemeente en een aantal wil wel iets doen voor de kerk.

Ook wordt er jaarlijks een wijkavond en gemeenteavond georganiseerd waarin wij onze zorgen en visie, eventueel aan de hand van een onderwerp, met elkaar bespreken, om zo samen te bouwen aan onze gemeente.

Wat willen wij doen:
Na de groep van 25 tot 40 jaar, wil de kerkenraad in de komende jaren een enquête houden onder alle gemeenteleden, te beginnen bij 12-25 jaar. Deze eerste groep is niet zo groot in de kerk en wij willen graag weten hoe zij in onze gemeente staat, wat de gemeente voor deze groep kan doen en wat zij voor onze gemeente kan betekenen.

Verder blijven wij de dingen doen die wij deden, zoals het ouderenbezoek, de wijkavonden en dergelijke. Daarbij willen wij wel het functioneren van het wijkteam evalueren om te kijken hoe dit aansluit bij de verschillende wensen, zeker in een vergrijzende gemeente.

We vinden het koffiedrinken na de dienst belangrijk, omdat we in gesprekken dingen met elkaar kunnen delen. Dit willen we zeker één keer per maand doen.

Wij willen verder investeren in de relaties met andere gemeentes en kerken. Samen maken wij deel uit van de kerk van Christus.

5. Dienen

Visie
Wij willen de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die in armoede leven of niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld. De diaconie wordt hiervoor benoemd door de gemeente en weet zich hierin gesteund door de gemeente. Want in feite is deze taak van de gemeente, waarbij de diaken het voortouw neemt. Bij activiteiten wordt de hulp van de gemeente ingeroepen.

Wat doen wij al
De diaconie bereidt de Avondmaalsviering voor en voert deze uit (in de kerk en zo nodig thuis) en verzamelt de gaven van de gemeente. Daarnaast worden de financiën van de diaconie beheerd en deelt de kerk gaven uit aan degenen die hulp nodig hebben. Jaarlijks vinden in samenwerking met de diaconie van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) enkele ‘Schuif aan tafelmaaltijden’ plaats. Het samenzijn speelt bij die maaltijden een zeer belangrijke rol. De maaltijden zijn gericht op alleenstaanden die het gezellig vinden zo nu en dan samen met anderen te eten. Ter verhoging van de levendigheid en de saamhorigheid is overigens iedereen welkom, ook gezinnen met jonge kinderen. Maandelijks zijn er inzamelingen voor de Voedselbank en er is een structurele deelname aan de interlokale commissie Arme Kant van de Marne, die o.a. uitstapjes mogelijk maakt voor kinderen uit niet draagkrachtige gezinnen of die anderszins financiële ondersteuning biedt. Het zendingswerk en evangelisatiewerk wordt onder meer zichtbaar doordat de kerk het project Cedepca in Guatemala ondersteunt. Dit is een project, waarbij de vrouwen worden geholpen in hun strijd voor emancipatie en tegen huiselijk geweld.

Wat willen wij gaan doen
Wij willen een naar buiten gerichte organisatie zijn. Wij willen een duidelijk oog hebben, niet alleen voor wat er in de eigen kerk gebeurt, maar ook voor wat er speelt in de samenleving, bijvoorbeeld in de dorpen die vallen binnen onze kerkelijke gemeente. Wij willen dienstbaar zijn voor iedereen in de gemeente en ook voor mensen die niet bij onze gemeente horen, maar die onze hulp kunnen gebruiken.

De middelen die de diaconie inzamelt, worden verdeeld onder hulpbehoevenden, onder andere door verschillende projecten in binnen- en buitenland te steunen.

Voor het versterken van de saamhorigheid wordt de publiciteit rond de activiteiten verbeterd door naast de Paperclip andere middelen te gebruiken: de website van de kerk, de beamer en Facebook. Daarnaast zullen er voortaan op meer regelmatige basis artikelen in het Dorpsbulletin van Leens worden geplaatst wanneer het gaat om activiteiten die zich richten op het hele dorp. Ook dorpskranten van andere dorpen zullen zo mogelijk worden gebruikt.

Om iedereen meer te betrekken bij de gemeente als dienende gemeente wil de diaconie op regelmatige basis activiteiten c.q. voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Deze zullen zowel gemeentebreed als in het bijzonder voor ouderen en alleenstaanden zijn. Verder kan gedacht worden aan een jaarlijks uitje, de kerstmaaltijd of een gezellige (koffie)ochtend ten bate van een goed doel. Het is van belang te weten wat er speelt binnen de gemeente en binnen het dorp, zodat daar zo nodig met contacten en activiteiten op in kan worden gespeeld. De wijkteams kunnen daarin een goede rol vervullen door een actief ‘open oog en open oor’ te zijn.

6. Leren

Visie:
Buiten de kerkdienst om willen wij leren over God en zijn woord. Leren is een levenslang proces: een Godsbeeld blijft in ontwikkeling. Wij als kerkgemeenschap hebben de taak om te helpen zoeken bij het vinden van een richting binnen het geloof. Er hoort ruimte te zijn om te ontdekken, onderuit te gaan en om weer opnieuw te beginnen. Ons geloof heeft voeding nodig, wij leren van de bijbel en van elkaar. Als gemeenteleden kunnen we proberen elkaar te stimuleren en activeren, waardoor verbinding ontstaat.

Wat doen wij:
Binnen onze kerkgemeenschap bestaan er verschillende gespreksgroepen. Voor de jeugd worden er de volgende gespreksgroepen georganiseerd: kindernevendienst, avondmaalcatechese voor de leeftijd 4 tot en met 12, catechese 12-16 jaar, club voor kinderen tussen 11-12 jaar en club voor de kinderen tussen 12-17 jaar.

Voor de (jong)volwassenen worden er de volgende vaste gespreksgroepen georganiseerd: Fisherman Friends (17-25 jaar), Belijdeniscatechese, 25+Groep, Gemeente Groeigroep en Gesprekskring Schriften. Daarnaast worden er jaarlijks een à twee kringen rond een thema georganiseerd.

De meeste gesprekskringen bestaan uit een groep tussen de vijf en tien mensen. Qua aantal zijn sommige van deze kringen kwetsbaar. De gesprekskring rond een thema worden goed bezocht. Het is een deel van de gemeente dat bij het kringwerk betrokken is.

Wat willen wij doen:
Wij willen het huidige aanbod waarbij er voor elke doelgroep iets is, voortzetten. Waar mogelijk willen wij op dit gebied samenwerking zoeken met andere gemeentes.

Daarnaast willen wij binnen het jeugdwerk evalueren hoe de gesprekgroepen daar lopen. Op basis van deze gegevens willen wij kijken met welke resultaten we tevreden zijn en waar verbeterpunten liggen. Aan de hand van de verbeterpunten zal de jeugdraad vervolgens een plan van aanpak maken. Daarbij worden ook de wensen van jeugdleiding betrokken voor meer toerusting.

7. Middelen

Visie:
Het beleid betreffende de middelen van onze gemeente is gericht om het leven en werken van de gemeente voor langere tijd op een duurzame wijze mogelijk te maken.

Wat doen we:
Voor alles wat er gebeurt in de gemeente, geldt dat er tijd, ruimte en geld voor nodig is. Op dit moment beschikt de gemeente over drie kerkgebouwen met vier orgels en twee wijkgebouwen, ruim voldoende voor de activiteiten van de gemeente. In de gemeente is een voltijds predikant werkzaam. Daarnaast wordt er veel werk verzet door vrijwilligers. Binnen de gemeente hebben veel mensen een taak. Tot nu toe is de kerkenraad compleet en bestaat uit 21 leden. De afgelopen jaren hebben wij dit alles kunnen doen met een sluitende begroting.

Wat willen we doen:
De financiën van de gemeente staan door de lage rentestand onder druk. Dit komt in de meerjarenbegroting nadrukkelijk naar voren. Naar verwachting zullen de effecten hiervan nog geruime tijd voelbaar zijn. De huidige situatie van gebouwen en de voltijds predikantsplaats zullen, onder de huidige omstandigheden, voor de komende vier jaar gecontinueerd worden. Bij veranderende omstandigheden zullen bezuinigingen op inhoud worden vermeden.

Om het werk in de gemeente draaiende te houden is de inzet nodig van veel vrijwilligers en hebben wij ambtsdragers nodig. Met het oog op de toekomst willen wij in kaart brengen hoe wij dat kunnen blijven doen met een krimpende gemeente.

Bij het beheer van de roerende en onroerende zaken van de gemeente zal zoveel mogelijk worden ingezet op duurzaamheid. Dit kan zijn door CO2-neutraal te opereren in verbruik van energie zowel als gebruikte materialen bij onderhoud van de gebouwen. Onderzocht zal worden of de eigen benodigde energie zelf opgewekt kan worden. Op termijn zullen alle kerkelijke gebouwen duurzaam groen moeten zijn, met behoud van de eeuwenoude identiteit.

Het beleggingsbeleid zal gericht blijven op optimalisatie met zo weinig mogelijk risico. Onderdeel van het toekomstige beleid is een vast te stellen beleggingsprotocol. Het beleggingsbeleid zal jaarlijks in de gemeentevergaderingen met de jaarrekening worden besproken.

Wat de gebouwen betreft, er zal een meerjarenraming worden opgesteld, waarin opgenomen een langjarig onderhoudsschema voor de kerkelijke gebouwen. Het beheer is erop gericht deze gebouwen minimaal in stand te houden, waar nodig bij de tijd te brengen om ook de verhuurmogelijkheden te kunnen optimaliseren. De basis hiervan zal bestaan uit de jaarlijkse inspecties van de Monumentenwacht, de eventuele BRIM-regelingen zowel als de inbreng van de eigen architect. Op basis hiervan zal worden bepaald welke prioriteiten er aan het onderhoud zullen worden gesteld.

De geldwerving vraagt continue aandacht voor de verschillende kerkelijke acties. Hiertoe zal jaarlijks een ‘speerpunt’ worden ingebracht, bijvoorbeeld aandacht voor een specifieke doelgroep. Dit kan een leeftijdsgroep zijn of een andere categorie zoals randkerkelijken of nul-betalers.

De registers van de gemeente, voornamelijk bestaande uit de PKN-LRP-database (ledenadministratie), worden bijgehouden door het kerkelijk bureau. Specifieke aandacht zal nodig zijn voor de voorgenomen afschaffing van de koppeling tussen de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de ledenadministratie.

De archieven van de gemeente worden door de daartoe ingestelde instanties beheerd. Er is een begin gemaakt met het digitaliseren van de actuele stukken. Dit zal de komende tijd verder worden uitgebreid. De toegang tot dit (eigen) digitale archief, alsmede de actualiteit hiervan behoeft nadere aandacht. Hiertoe zullen tijdens de looptijd van dit beleidsplan aanvullende voorstellen ingebracht

 

terug