Bericht naar aanleiding van persconferentie 18 juni 2021

Uiterlijk donderdag 24 juni komt zij hierover met een advies richting de aangesloten kerkgenootschappen. 

Op grond van het advies van het CIO zal ook het moderamen van de Protestantse Kerk komende donderdag met verdere informatie komen.

 lees verder
 
Kerk in Actie: geef als gebaar eens een cake

"Zo eten met vluchtelingen werkt verbindend,” zegt Marleen de Sterke, woordvoerder van Kerk in Actie. "Maar vanwege corona kan dat niet. Daarom hebben we vorig jaar het alternatief Deel je cake verzonnen. De bedoeling is dat gemeenteleden iets lekkers bakken en geven aan iemand met een status, of langsbrengen bij een asielzoekerscentrum.”

Met de actie wordt een signaal afgegeven dat mensen die gevlucht zijn erbij horen, aldus De Sterke. "In Nederland zijn we niet altijd heel gastvrij, maar dat zouden we wel moeten zijn."

Wereldvluchtelingendag

De actie is nu gekoppeld aan Wereldvluchtelingendag, de dag die in 2000 werd ingesteld door de Verenigde Naties om begrip voor vluchtelingen te creëren. Maar volgens De Sterke kan het ook op andere momenten. "Het is altijd goed om naar elkaar om te kijken. We hebben op basis van de ervaringen van vorig jaar een heel draaiboek opgesteld met tips en adviezen, die kunnen geïnteresseerden zo bij ons aanvragen."

>> Alles wat u kunt doen rond Wereldvluchtelingendag

Noodhulp voor Griekenland

Buiten deze actie wordt zondag in veel vieringen stilgestaan bij het lot van vluchtelingen. Kerk in Actie heeft daarvoor liturgiesuggesties opgesteld. In de meeste protestantse gemeenten zal zondag bij de collecte de noodhulp voor Griekenland centraal staan.

Daarbij wordt ook alvast vooruit gewezen naar de huis-aan-huiscollecte die Kerk in Actie in de week van 22 tot en met 27 november houdt. Vorig jaar gingen collectanten voor het eerst namens de kerk langs de deuren om te collecteren voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Die leverde toen 540.000 euro op.

De Sterke: „We willen het nu nog groter opzetten dan vorig jaar. Daarom beginnen we zondag ook met een campagne om 7500 collectanten en 650 coördinatoren te werven.”

Wilt u ook meedoen als collectant of coördinator? Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Dit artikel is gepubliceerd in het Friesch Dagblad.

Lees ook:

‘Al kunnen we maar iets van hun lijden verlichten’

18 jun 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Nieuw: bijbelstudieboekje rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven? 

Nieuw perspectief

In elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. De hoofdstukken worden afgewisseld met aanstekelijke praktijkverhalen die illustreren hoe het eenvoudige leven er uit kan zien.

Het boek leent zich goed voor persoonlijke overweging en is mede dankzij de gespreksvragen ook geschikt voor het gebruik in kringen.

Bestellen

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. 

Via deze link kan het boekje besteld worden: Eenvoudig leven; bijbelstudies over het goede leven, Sam Janse e.a., KokBoekencentrum, Utrecht 2021, 125 pagina’s , 12,99 euro.

Lees ook:

Voorbeeldstudies contextueel bijbellezen

Pijl naar rechts
 lees verder
 
"Kerken kunnen voorop lopen als het gaat om duurzaamheid"

GroeneKerken en Maatschappij van Welstand willen kerken stimuleren om aan te sluiten bij de klimaatdoelen van de Nederlandse overheid: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990. “Kerken hebben een voortrekkersrol als het gaat om duurzaamheid. Zij kunnen een voorbeeld zijn voor de maatschappij en samen met de omgeving werken aan het verkleinen van hun footprint,” vertelt René van de Kieft, directeur van Maatschappij van Welstand. “Met het fonds willen we kerken helpen om een volgende stap te zetten op het gebied van duurzaamheid.” 

Verduurzaming

De twee organisaties gaan op zoek naar vernieuwende en complete ideeën, die als voorbeeld kunnen dienen voor alle kerken in Nederland. Ideeën kunnen gaan over uiteenlopende onderwerpen, zoals het betrekken van de hele gemeenschap, circulair bouwen, verbetering van bestaande concepten, veranderingen met grote impact, zichtbaar maken van verduurzaming of het verbreden van draagvlak. 

“Geloof in God als Schepper en de zorg voor Zijn schepping zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en komen bij elkaar in een kerkgemeenschap. Daarom is duurzaamheid voor elke kerk een relevant en essentieel thema,” legt Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerken uit. 

Alle christelijke lokale geloofsgemeenschappen die groene kerk zijn of groene kerk willen worden, kunnen tot 1 november 2021 een innovatief plan inleveren. De kerken met de beste ideeën ontvangen een geldbedrag van €1.000 tot €15.000 om hun plan te realiseren.

Over GroeneKerken

Groenekerken is er voor alle kerken die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Ruim 300 kerken zijn onderdeel van het netwerk van GroeneKerken en zetten zich in voor duurzaamheid in hun kerk en hun eigen leven.

GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie, Tearfund en Maatschappij van Welstand.

Meer informatie over de prijsvraag vindt u op  groenekerken.nl/goedvoorduurzameinnovatie

Lees ook:

“Groene kerk worden? Niet alles hoeft tegelijk”

2 feb 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Kerk in Actie zoekt collectanten en coördinatoren voor landelijke huis-aan-huiscollecte

Aanmelden als coördinator

Aanmelden als collectant

In vluchtelingenkampen in heel Griekenland verblijven tienduizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. De realiteit blijkt anders.

Mensonterende situatie

Wat hen wacht in Griekenland zijn gammele tenten, extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: jarenlang uitzichtloos wachten. De nood is en blijft erg hoog, merkt Alice Kleinschmidt, hulpverleenster bij partnerorganisatie Borderline op Lesbos. “Vluchtelingen verliezen hier alles, hun waardigheid, hun hoop. Ze zijn letterlijk opgesloten in een onveilig kamp bij zee. Hun situatie is mensonterend.”

Kerk in Actie gunt hen een beter leven. Samen met drie partnerorganisaties ter plekke helpen we hen met voedsel, kleding, onderwijs en gezondheidszorg en proberen we deze kinderen op een betere plek te krijgen. 

Collectanten en coördinatoren gezocht

Daarom gaat Kerk in Actie in zoveel mogelijk plaatsen in Nederland huis aan huis collecteren. Vanaf nu start de zoektocht naar collectecoördinatoren en collectanten.  

Alleen samen kunnen we deze klus klaren. Wilt u zich ook inzetten voor vluchtelingenkinderen? U kunt op drie verschillende manieren met ons meedoen:

 1. Meld u aan als diaconie en organiseer de collecte met uw kerk. In deze handige toolkit vindt u tips en ideeën om de collecte een activiteit van de hele gemeente te maken. 
 2. Meld u aan als coördinator en organiseer de collecte in uw wijk of dorp
 3. Meld u aan als collectant en ga met de collectebus langs de deuren in uw eigen wijk of dorp

Doe met ons mee en kom in actie! U kunt zich aanmelden via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

Wereldwijd hulp bieden

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen die slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. 

Direct naar kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

Lees ook:

Vluchtelingen Lesbos op volle zee achtergelaten

7 apr 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Benoemingen generale synode juni 2021

Benoemd als bestuurslid Dienstenorganisatie 

 • mw. J. van Lieshout

Benoemd als adviseurs Categoriaal Pastoraat t.b.v. GS

 • mr. M.P.D. Barth
 • ds. J.D. Vedders-Dekker

Benoemd als toegevoegd lid GCBB

 • dhr. E.J. Stokking, toegevoegd lid namens CCBB Groningen-Drenthe

Benoemd als adviserend lid GCO

 • mevrouw mr. G.A. Bouter-Rijksen

Benoemd als leden Raad van Toezicht PThU

 • mr. G. Endedijk
 • dr. A.G.L. van Nieuwpoort

Benoemd als leden RAGB

 • lid: mr. M.M.C. van der Wind-Baauw
 • secretaris: dr. P. Veerman (functie)
 • toegetreden als adviserend lid: Prof. Dr. A. (Arnold) Huijgen

Lees ook:

Ds. René de Reuver herbenoemd als scriba van de generale synode

12 jun 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Synode stemt unaniem in met nieuwe visie op het ambt

Kort gezegd komt het er op neer dat de synode uitspreekt dat er ruimte is om binnen het ambt van dienaar des Woords te differentiëren. Door deze differentiatie is het in de toekomst mogelijk dat - naast predikanten - ook kerkelijk werkers onder nader te bepalen voorwaarden het Woord en de sacramenten gaan bedienen. Over de concrete invulling hiervan neemt de generale synode later een besluit.

Heldere visie op het ambt

Volgens de synode geeft het rapport ‘Geroepen en gezonden’ een heldere en overtuigende visie op het eigene van het geordineerde ambt en van de andere ambten. 

Beide komen voort uit de Missio Dei (zending van God), waarbij binnen het ene ambt van dienaar des Woords kan worden gedifferentieerd. Ook is de samenwerking van de dienaren des Woords een wezenlijk onderdeel. De synode gaf opdracht om deze ambtsvisie verder uit te werken.

Het besluit reikt daarmee de contouren aan van een ambtsvisie die toekomst bepalend is voor de Protestantse Kerk in Nederland. 

Vragen over verdere uitwerking

Tijdens de bespreking bleek wel dat er over de concrete uitwerking nog vragen zijn die de synode verder uitgewerkt wil zien. Bijvoorbeeld vragen over hoe de differentiatie uitgewerkt moet worden, en wat het profiel van een eventuele ‘pastor’ zal zijn. Rond opleiding en de rechtspositieregeling leven ook vragen die nader uitgewerkt moeten worden. 

Vervolgbesprekingen in de synode

Dit besluit is een eerste stap op weg naar het uitwerken van een nieuwe ambtsvisie. Bij iedere vervolgstap wordt de generale synode ingeschakeld zodat verdere besluitvorming over het rapport gefaseerd kan plaatsvinden. Daartoe gaat het moderamen de opmerkingen die tijdens deze vergadering door synodeleden zijn gemaakt verder uit laten werken. 

Tijdens de synodevergadering van 11 september 2021 gaat de synode de opdrachten vaststellen om het generale college voor de kerkorde advies te laten geven over vragen rondom mogelijke wijzigingen in de kerkorde. En op verzoek van de synode gaat de dienstenorganisatie onderzoeken uitvoeren in samenwerking met de PThU, de CHE en Windesheim.

 lees verder
 
Ds. René de Reuver herbenoemd als scriba van de generale synode

De komende jaren neemt De Reuver het Magnificat -de lofzang van Maria als 'focus en ijkpunt' "Maria zingt haar lied als antwoord op de roeping om op heel pregnante wijze daar te zijn waar Jezus is: als moeder. Deze roep bepaalt haar verdere leven. Maria verwoordt de gestalte van de kerk: je laten roepen, je beschikbaar stellen, hoe dwaas het wellicht ook lijkt.”

Ook in de nieuwste visienota (juni 2020) verwoordt De Reuver waar de Protestantse Kerk zich in deze tijd en situatie toe geroepen weet. De nadruk in de visie ligt op genade als bevrijdende grondtoon. “Het komt in onze tijd aan op lege handen, ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God”, aldus ds. De Reuver. “De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van de verbondenheid met Jezus Christus. Waar Jezus is, daar is de kerk.”

In de visienota wordt gerefereerd aan het beeld van een kerk rond twee altaren. De Reuver: "Het ene altaar staat in de kerk en het andere midden in de samenleving. Het ene altaar kan niet zonder het andere. We verbinden de liturgie in de kerk met de ‘liturgie van het dagelijks leven."

Een voorbeeld van deze verbinding tussen de twee altaren is het kerkasiel waar De Reuver zich voor heeft ingezet. Door een wekenlang durende doorlopende kerkdienst in de Bethelkapel in Den Haag te houden, lukt het om de Armeens familie Tamrazyan in Nederland te laten blijven. Ook zette De Reuver zich in voor het voeren van het geloofsgesprek. Zo maakte het een videoserie met predikanten hierover. En mede dankzij zijn inzet ontstond er een boekenreeks met theologische en ethische thema’s waar op dit moment een collegereeks over gegeven wordt. 

De Reuver is verheugd over zijn herbenoeming en het vertrouwen dat in hem gesteld is. De Reuver: ‘Ben jij waar Ik ben? In alle bescheidenheid zeg ik in antwoord op de vraag waar ik ben, hier ben ik!’ De toespraak bij de herverkiezing tot scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland is hier in het geheel te lezen.

De Reuver startte op 15 juni 2016 als scriba van de generale synode. Op 19 juni 2016 vond de kerkelijke bevestiging plaats. Hij was tussen 2008-2016 predikant van de protestantse gemeente ’s-Gravenhage, wijkgemeente Marcuskerk. Daarvoor was hij predikant in Sebaldeburen (Gr.) en Boskoop. In 2004 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar de theologische waarde van kerkelijke eenheid en verscheidenheid. In 2012 verscheen zijn boek ‘Anders Verder’ over missionair kerk-zijn in een dynamische omgeving.

Lees hier meer over de genoemde visienota:

Visienota 'Van U is de toekomst'

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Nieuw per 1 juli: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De afgelopen jaren hebben zich een aantal incidenten en wantoestanden voorgedaan die te maken hadden met slechte bestuursvoering. Om dit te voorkomen en beter te kunnen aanpakken is er nu deze nieuwe wet. De wet is niet van toepassing op kerkgenootschappen of hun zelfstandige onderdelen, zoals classes, diaconieën of gemeenten, maar wel op andere rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen. Een kerkgenootschap doet er verstandig aan om in het kader van ‘goed bestuur’ wel op de hoogte te zijn van deze wet en haar statuut of kerkorde kritisch te bekijken in het licht van deze wet, bijvoorbeeld op het punt van tegenstrijdige belang. 

Belangrijke wijzigingen

De wet is dus wel van toepassing op stichtingen of verenigingen die door een (deel van een) kerkgenootschap zijn opgericht of een religieus karakter hebben. Bestuurders moeten op de hoogte zijn deze wet en zij moeten hun statuten zien en herzien in het kader van deze wet. Een aantal van deze regels treedt per 1 juli 2021 automatisch in werking, daarvoor is geen statutenwijziging vereist. Vier van deze belangrijke wijzigingen worden hier uitgelicht:

 1. Ten eerste is het vanaf 1 juli verplicht om het belang van de rechtspersoon centraal te stellen. Bestuurders dienen het belang van de rechtspersoon bij de vervulling van hun taken altijd voor ogen te houden. 
 2. Ten tweede is bepaald dat bestuurders zich onthouden van stemming over een besluit waarbij zij ook een tegenstrijdig belang hebben. Daarbij gaat het om een (persoonlijk) belang, waardoor de bestuurder niet in staat kan worden geacht het belang van de rechtspersoon te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht. 
 3. Ten derde kan op basis van deze wet een raad van commissarissen in het leven worden geroepen. Deze raad heeft een toezichthoudende taak en wordt daarom in de praktijk vaak de raad van toezicht genoemd. Zij controleert het beleid, de werkwijze en de uitvoering van het bestuur. De Generale Regeling 13. Stichtingen voorziet al in de mogelijkheid tot het instellen van een toezichthoudend orgaan. Hiervoor is nu ook een wettelijke basis. 
 4. Ten slotte regelt de wet betreffende de aansprakelijkheid van bestuurders twee zaken: a. Allereerst wordt er geen nieuw aansprakelijkheidsregime beoogd. Het uitgangspunt blijft dat indien er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling de bestuurder daarvoor aansprakelijk is. Deze regel geldt voor een aantal rechtspersonen al, maar met de inwerkingtreding van de wet geldt dit ook voor verenigingen en stichtingen.b. Datzelfde geldt ook voor het tweede punt. Ten tweede moet er als er sprake is van een faillissement, gekeken worden of dat het gevolg is van een onbehoorlijke uitoefening van de taak van een bestuurder. In dat geval wordt de bestuurder hiervoor aansprakelijk gesteld. Hierbij is er voor de bewijslast een verschil gemaakt tussen bezoldigde en onbezoldigde bestuurders. Bij onbezoldigde bestuurders ligt de bewijslast bij de curator. 

Deze bepalingen gelden dus ongeacht of de rechtspersoon haar statuten wijzigt. Dit neemt niet weg dat het voor twee van deze bepalingen wel verstandig is deze mee te nemen in de volgende statutenwijziging van de rechtspersoon: 

 1. Ten eerste is het goed statutair vast te leggen met ‘tegenstrijdig belang’ precies wordt bedoeld. Daarbij kan worden geregeld dat indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben een ander orgaan bevoegd is dit besluit te nemen. 
 2. Ten tweede beoogt de wet het meervoudig stemrecht van bestuurders te beperken. Een bestuurder kan niet meer stemmen uitbrengen dan alle bestuurders gezamenlijk. Rechtspersonen moeten dit in hun statuten wijzigen. Zij moeten krijgen hiervoor vijf jaar de tijd. Tot die tijd blijven de statuten op dit punt in stand. 

De wet treedt op 1 juli in werking, en stelt dan de overige statutaire bepalingen die in strijd zijn met deze wet buiten werking. Indien de statuten van de rechtspersoon niet conform de wet zijn, dienen deze bij de eerste statutenwijziging te worden aangepast. Voor het vastleggen van de beperking van het meervoudig stemrecht heeft u vijf jaar de tijd. 

Wilt u meer weten of de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en over wat er na 1 juli voor u verandert, lees dan onderstaand artikel. 

Lees ook:

Wat betekent de wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen voor u?

10 jun 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Adem weer op tijdens Inspiratiefestival op Terschelling

Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober. Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.

Veelkleurig programma

De Protestantse Kerk biedt tijdens het festival verschillende programma’s aan.

 • In het kerklab laten bevlogen en geïnspireerde mensen bestaande kaders van kerk-zijn los en ontwerpen als pioniers van de toekomst nieuwe vormen.
 • Studenten, twintigers en anderen gaan met elkaar in debat over de toekomst van de kerk. Bestaande kerken verliezen hun grip op veel studenten en twintigers. Welke kansen zijn er?
 • In een omgeving met kaarslicht en kunst wordt meditatieve synthesizermuziek op basis van monastieke liederen geïntroduceerd.
 • De workshop ‘Jona en de elementen op het strand’ bepaalt deelnemers in weer en wind bij belangrijke levensvragen.
 • De natuur op Terschelling is uitnodigend om een eigen ‘geloofsmozaïek’ te maken, een geloofsafdruk, een levensspoor, een voetafdruk van de aarde.
 • In de Kliederkerk ontdekken jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen.
 • Een film over een jonge moslim die in Nederland zoekt op welke manier hij zijn islamitische identiteit vorm kan geven, maakt zaken als herkenning en vervreemding bespreekbaar in het nagesprek.
 • En hoe beleef je samen met stadswijk- of dorpsbewoners een betekenisvol feest of ritueel, zoals een gedachtenismoment, een lokale Passion of een kerstwandeling? Ontdek hoe je samen met de buurt hoop, troost en saamhorigheid kunt ervaren. 

Het volledige programma vindt u hier

Op de hoogte blijven

Schrijf u in voor de nieuwsbrief op inspiratiefestival-terschelling.nl. Inschrijven voor het festival is voor groepen nu al mogelijk, voor individuen vanaf 1 juli.

 lees verder