Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen, zij vergadert één keer per maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De week daaraan voorafgaand vergadert meestal het moderamen.

De voorzitter is dhr. G. Swart en de scriba mw. H. van Dijk-van Huis.

De gemeente is verdeeld in wijkteams.

terug