Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen, zij vergadert één keer per maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus. De week daaraan voorafgaand vergadert meestal het moderamen.

Waarnemend voorzitter van de kerkenraad en het moderamen is mw. Hieltje van Dijk (hieltje.van.dijk@pknlm.nl) en scriba is mw. Tiny Wiersma-Doornbos (scriba@pknlm.nl).

De gemeente is verdeeld in wijkteams.

terug