Orde van dienst zondag 24 mei Orde van dienst zondag 24 mei

OPENING

Verwelkoming en mededelingen door de ouderling van dienst

Intochtspsalm: Ps. 27, v. 1 en 2 “Mijn licht, mijn heil is Hij”

Bijbelse groet

Bemoediging

Inleidend woord

Drempelgebed

Kyrie: Lied 413, v. 3 “Heer, ontferm U over ons”

Gloria: Lied 624 “Christus, onze Heer, verrees”

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Eerste Schriftlezing (NBV): 1 Johannes 4,11-16.

Antwoordzang: Lied 838 “O grote God die liefde zijt”

Evangelie (NBV): Johannes 15,26-27.

Muzikaal intermezzo

Prediking

Muzikaal intermezzo

Lied na de preek: Lied 663 “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dankbede en voorbeden

Het Gebed des Heren

SLOT

Slotlied: Lied 415 “Zegen ons, Algoede”

Zending & zegen

 
Orde van dienst Hemelvaartsdag, 21 mei Orde van dienst Hemelvaartsdag, 21 mei

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Wij luisteren naar: Intochtspsalm NLB 47: 1 en 3 “Volken weest verheugd”

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed

Wij luisteren naar: NLB 412: 1 “Wij loven U, o God, belijden U als Heer”

Gedicht “Jezus’ verschijning” van Tineke Ebing

Wij luisteren naar: NLB 412: 3 “U , Vader, U zij lof op een verhoogde toon”

Handelingen 1: 1-11 (BGT)

11. -2. Beste Theofilus, In mijn eerste boek heb ik geschreven over alles wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Het eind van dat boek gaat over de dag dat Jezus naar de hemel ging. Op die dag sprak hij met de apostelen, die hij uitgekozen had met hulp van de heilige Geest. Jezus vertelde hun wat ze moesten doen. Daarna ging hij naar de hemel. 3. De apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, veertig dagen lang. Hij kwam vaak bij hen, en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld. Jezus geeft de apostelen een opdracht 4. Op de dag dat Jezus naar de hemel ging, zei hij tegen de apostelen: ‘Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten. Want mijn Vader heeft beloofd om jullie de heilige Geest te geven. Dat heb ik jullie al verteld. 5. Het zal over een paar dagen gebeuren: dan zullen jullie met de heilige Geest gedoopt worden. Dat is anders dan toen Johannes mensen doopte, want Johannes doopte met water.’ 6. Toen vroegen de apostelen aan Jezus: ‘Heer, is dat dan het moment waarop u koning van Israël zult worden?’ 7. Jezus antwoordde: ‘Jullie hoeven niet te weten wanneer dat zal gebeuren. Dat weet alleen mijn Vader. 8. Maar jullie zullen kracht krijgen van de heilige Geest. En daarna moeten jullie overal in Jeruzalem over mij vertellen. En in heel Judea en Samaria, en overal op aarde.’ Jezus gaat naar de hemel 9. Toen Jezus dat gezegd had, zagen de apostelen hem naar de hemel gaan. Een wolk nam hem mee, zodat ze hem niet meer konden zien. 10. Terwijl de apostelen nog omhoog stonden te kijken, waren er opeens twee engelen bij hen. Ze hadden witte kleren aan. 11. Ze zeiden: ‘Mannen uit Galilea, jullie moeten niet naar de lucht blijven kijken. Jezus is naar de hemel gegaan, maar hij zal terugkomen op de wolken.’

Wij luisteren naar NLB 663: 1 “Al heeft Hij ons verlaten”

Kolossenzen 3: 1-11 (BGT)

31. Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven. Want Christus is in de hemel. Hij zit naast God, aan de rechterkant. 2. Houd je bezig met de hemel, en niet met deze wereld. 3. Want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God. 4. Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden. Leef als nieuwe mensen 5. Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks, of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. 6. Mensen die toegeven aan zulke verlangens, zijn ongehoorzaam aan God. Hij zal hen daarvoor straffen. 7. Toen jullie nog als ongelovigen leefden, deden jullie al die slechte dingen ook. 8. Maar nu moeten jullie daar helemaal mee stoppen. Weg met je woede, je kwaadheid en je slechte gedachten over een ander! Beledig elkaar niet langer, scheld elkaar niet uit, en 9. stop met liegen. Want jullie zijn niet meer zoals vroeger. 10. Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God, die jullie gemaakt heeft. 11. Jullie zijn nu nieuwe mensen. En nieuwe mensen zijn niet langer Joden of niet-Joden. Ze zijn ook niet langer slaven of vrije mensen. Ze zijn christenen! Christus is in jullie allemaal aanwezig, daarom zijn verschillen nu niet belangrijk meer.

Wij luisteren naar: NLB 798 “Heer geef mij vleugels dat ik reis”

Overdenking. De tekst is Kolossenzen 3: 1b “Streef dan naar wat boven is” (NBV)

Orgelspel

Lied NLB 834 “Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht”

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onzevader

Slotlied: NLB 978 “Aan U behoort, o Heer der heren”

Zending en zegen, gesproken amen

Gedicht van René van Loenen

Wij luisteren naar: NLB 305 “Alle eer en alle glorie”

Orgelspel na de dienst

 
Diensten op internet Diensten op internet

De kerkdiensten in Leens worden uitgezonden op internet. Via deze link kunt u de diensten beluisteren. (kerkomroep.nl)

Hieronder staat de orde van dienst voor de komende zondag.

De aangegeven nummers zijn liederen uit het nieuwe liedboek.