Beleidsplan en visie van de Diaconie Beleidsplan en visie van de Diaconie
Uit het beleidsplan van onze gemeente: Diaconaat

Visie:

De diaken zal, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld.
De Bijbelse opdracht (1 Tim. 3:8-13) is om naar elkaar om te zien, te dienen, te helpen waar dat nodig is. In de gemeente en daarbuiten. Helpen in barmhartigheid en gerechtigheid. Als kerkelijke gemeente willen wij proberen een bijdrage te leveren aan het welzijn van mensen in de samenleving door het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg in acute noodsituaties.

Wat doen wij:
We dienen aan de tafel van de Heer en verzamelen de gaven van de gemeente. Daarnaast beheert de diaconie de financiën van diaconie en deelt de gaven uit aan degenen die hulp nodig hebben in deze wereld. Ook wordt de gemeente toegerust tot vervulling van haar diaconale roeping. Het zendingswerk en evangelisatiewerk wordt ondersteund vanuit de diaconie.
Concreet kan worden gesteld dat alle middelen die de diaconie inzamelt, worden verdeeld aan hulpbehoeftigen onder andere door verschillende projecten in binnen- en buitenland te steunen. Zo wordt de voedselbank Noord-Groningen met producten ondersteund die maandelijks in de gemeente worden ingezameld. Verder ondersteunt de diaconie financieel het project “Cedepca” in Guatemala die de achtergestelde positie van de vrouw daar wil verbeteren.

Wat kunnen wij doen:
Als diaconie willen we een naar buiten gerichte kerkelijke organisatie zijn. Zo is de classicale ZWO-commissie onderbemand (ZWO= zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking). De diaconie kan hier een rol in vervullen door eventueel meer ondersteuning te bieden of taken over te nemen. Verder heeft de diaconie momenteel geen afgevaardigde in de interlokale commissie “De Arme Kant van De Marne”. Ten aanzien van de cliëntenraad Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) is nauwelijks of helemaal geen contact. Het is wenselijk hier toch weer meer contact te hebben. Ook met de stichting “Inlia”(vluchtelingenwerk) is geen contact. Ook hiermee kunnen contacten aangeknoopt worden.
Ten aanzien van het informeren van de gemeente van diaconale projecten wordt op dit moment alleen Paperclip gebuikt. Hier kunnen andere mediavormen ingezet worden, eventueel met voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij kan de gemeente meer betrokken worden welke projecten ondersteund moeten worden, want het diaconaat is een taak van de hele gemeente!

_______________________________________________________________

Missie diaconaat

 
De Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer is geroepen tot barmhartigheid en gerechtigheid aan de zwakken in de samenleving, zowel in haar eigen gemeente (binnenlands diaconaat) als wereldwijd (werelddiaconaat). Voor wat betreft het binnenlands diaconaat richt het diaconaat van onze gemeente zich primair op de kerkelijke gemeente, maar waar nodig ook op anderen binnen de gemeenschap.
 
Visie op diaconaat

• Diaconaal geld is geld van en voor de armen en mag dus alleen voor diaconale doeleinden worden gebruikt. De diaconie moet dus als goed beheerder omgaan met geld dat aan anderen toebehoort.
• Diaconaat is niet alleen een zaak van de diaconie, maar van de gehele gemeente. De diaconie stuurt het diaconaat aan. Diaconaal bewustzijn en betrokkenheid van de
gemeente is dus belangrijk. 
• Diaconaat is zeer nauw verweven met pastoraat. Het een kan niet of nauwelijks zonder het ander. Hulp is niet eenzijdig.
• Ook het opbouwen en onderhouden van netwerken en het verwerven van kennis zijn belangrijk. 
• Bij diaconaat gaat het om hulpverlening. Dit is ruimer dan alleen de financiële/materiële ondersteuning.
  
Heilig Avondmaal

Om het verlossend lijden van Jezus Christus te gedenken vieren wij zesmaal per jaar het Heilig Avondmaal. De vieringen staan open voor ieder die de instellingen van het avondmaal kan en wil onderschrijven. Ook kinderen kunnen deelnemen. In dit geval zijn de ouders verantwoordelijk. Zij worden dan ook geacht hun kinderen hierover voor te lichten. Voor de kinderen en voor iedereen die hieraan de voorkeur geeft, is er druivensap in plaats van wijn aanwezig. 
Eén van deze zes vieringen wordt gehouden op Witte Donderdag.
 
Binnenlands diaconaat

Het binnenlands diaconaat betreft het omzien naar onze naaste, 
• actief: binnen onze kerkelijke gemeente;
• passief: daarbuiten. 
Dit kunnen hulpbehoevenden zijn, maar ook de groep ouderen in zijn algemeenheid.
 
Werelddiaconaat

Het werelddiaconaat betreft het verlenen van hulp aan de zwakken in de samenleving wereldwijd.
Activiteiten op dit gebied worden in belangrijke mate op landelijk niveau, via Kerk in Actie, opgezet en gecoördineerd. Te denken valt aan ontwikkelingsprojecten, hulp bij grote rampen etc. 

Doelstelling: bezinning tijdens de vergaderingen moet ertoe leiden dat diakenen meer betrokken en opgeladen worden, zodat ze met meer energie de vergadering verlaten dan waarmee ze zijn gekomen. Toerusting moet tot gevolg hebben dat diakenen meer geïnformeerd en betrokken raken.
 
 Om bij te blijven in het vakgebied zullen diakenen en eventueel andere gemeenteleden waar nodig cursussen, themadagen etc. volgen en voorlichtingsavonden bijwonen, waaronder de toerustingsavonden voor leden van de kerkenraad. Ook het lezen van diaconale literatuur draagt hieraan bij. Geregeld ontvangt de diaconie folders met een actueel cursusaanbod. Daarnaast zullen diakenen in specifieke gevallen op zoek gaan naar een gepaste cursus, c.q. geschikte literatuur.

 
terug