Taakomschrijving ambten Taakomschrijving ambten

Algemeen
De predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters, de diakenen en de jeugdouderlingen vormen samen de kerkenraad.
De kerkenraad vergadert 10 keer per jaar, dit is inclusief toerustingsavonden.


Taakomschrijving Predikant
De predikant heeft de taak om zijn gaven en kunde voor de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente en voor de taken waarvoor hij in het bijzonder is geroepen, in te zetten.

Uitgangspunten daarbij zijn dat de predikant zowel uitvoerend als toerustend werkt. Concreet houdt dit in dat hij taken zelf verricht, maar ook dat hij anderen in staat stelt hun taak uit te voeren.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt.

De predikant:
De predikant is naast de  gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente in het bijzonder geroepen tot:
-de bediening van Woord en sacramenten,
-de verkondiging van het Woord in de wereld,
-de herderlijke zorg en het opzicht
-en het onderricht en de toerusting.

De predikant gaat voor in de eredienst. Hij heeft 6 vakantiezondagen en 10 zondagen waarop hij vrijgesteld is van werkzaamheden. Naast de reguliere diensten zijn er de bijzondere diensten als de kerstnachtdienst, de openluchtdiensten met 2de Pinksterdag en de Leensterdagen, Hemelvaart en vieringen in het verzorgingstehuis.

De predikant draagt, samen met de ouderlingen, zorg voor het pastoraat. Het uitgangspunt is dat de predikant gericht is op het crisispastoraat, als rouw en dergelijke. Bezoeken bij huwelijksjubilea en verjaardagen worden door het wijkteam gedaan. Echter, het predikantschap rust op contact. Binnen de grenzen van tijd wordt het pastoraat breder uitgevoerd.

De predikant is betrokken bij vorming en toerusting. Hierbij geldt ook het uitgangspunt dat de predikant zowel uitvoerend als toerustend bezig is. De taak die aan de predikant is toevertrouwd, is de belijdeniscatechisatie. De andere activiteiten kunnen ook door anderen uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat de predikant zelf kringen leidt om contact te houden met de gemeente, maar hij moet ook kringen begeleiden/stimuleren om zelf de leiding te nemen.

Met de andere kerkenraadsleden is de predikant verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Dit punt behelst het vergaderen in de kerkenraad en in het moderamen. Een predikant is altijd lid van het moderamen. Hij vervult in de kerkenraad geen functie als voorzitter of scriba. Hij zal zijn kennis ten dienste stellen van de gemeente.

Het predikantschap is een beroep dat rust op contact. Naast de persoonlijke bezoeken houdt hij contact via Paperclip en Kerkbode.

Een predikant heeft een verplichting naar de bovenplaatselijke kerk in het geval van een consulentschap, van een afvaardiging naar een meerdere vergadering en van de werkgemeenschap van predikanten. Binnen de tijd die daarvoor staat, wordt er invulling gegeven aan deze taken.

De predikant houdt zijn kennis en kunde op peil door in het geval van een beginnende predikant het mentoraat en de verplichte nascholing te volgen en in andere gevallen de permanente educatie.

Jaarlijks wordt er naar aanleiding van het werkverslag en het jaargesprek gekeken of de taken passen binnen de gestelde werktijd.  


Taakomschrijving ouderling:
De primaire taak van wat een ouderling is, tot opbouw van de gemeente, zorg te dragen voor de gemeente als gemeenschap. Daarbij is de ouderling medeverantwoordelijk voor de bediening van Woord en sacrament.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt.

De ouderling draagt zorg voor:
- de zorg voor de gemeente als gemeenschap,
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten,
- de herderlijke zorg en het opzicht
- en de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping

De ouderling is lid van de kerkenraad en in uit dien hoofde verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente.
De ouderling van dienst vertegenwoordigt de kerkenraad in de eredienst. Om dit tot uitdrukking te laten komen, geeft de eerste ouderling van dienst aan het begin en aan het einde van de eredienst de voorganger een hand. Deze handdruk symboliseert het vertrouwen van de kerkenraad in de manier waarop de voorganger de dienst zal leiden.
Als ouderling ben je lid van een wijkteam en draag je gezamenlijk de pastorale zorg voor de wijk.
Dit betekent: 
- zitting in wijkteam: ongeveer zes keer per jaar vergaderen.
- Bezoeken: zieken en ouderen met regelmaat en verder nieuw-ingekomen leden,   oudere jarigen en jubilea.
- Wijkavond: eens per jaar al dan niet in samenwerking met predikant.
- Ouderlingenoverleg: 2 keer per jaar.


Taakomschrijving (ouderling-)kerkrentmeester:
De (ouderling-)kerkrentmeester is in het bijzonder aangewezen om zorg te dragen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt.


De (ouderling-)kerkrentmeester zorgt voor:
- De verzorging van de vermogensrechterlijke aangelegenheden van de gemeente, in opdracht van de kerkenraad, uitgezonderd de diaconie.
- Het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doop-, belijdenis- en trouwboek (register).
- Verslag doen van hun werkzaamheden aan de kerkenraad.
- Meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan.
- Samenstellen begroting.
- Samenstellen jaarrekening.
- Zorgdragen voor de geldwerving.
- Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
- Het beheren van de bezittingen van de gemeente.
- Het personeelsbeleid zoals verwoord in het beleidsplan.
- De arbeidsrechterlijke zaken.
- Het aansturen van kosters en beheerders.
- Het beheren van de archieven.
- Het beheren van de verzekeringspolissen.
- Voor de jaarlijkse actie kerkbalans krijgt het college ondersteuning van de kerkenraad.

Als ouderling-kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente.

Het college van kerkrentmeesters vergadert globaal 8 keer per jaar.

De ouderling-kerkrentmeester kan worden vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping en de herderlijke zorg.

Voor de kerkrentmeester geldt:
De kerkrentmeester neemt uitsluitend deel aan de vergaderingen en de werkzaamheden van het College van Kerkrentmeesters en aan hem/haar worden geen taken toebedeeld op het gebied van de pastorale en herderlijke zorg van de gemeente.


Taakomschrijving diaken
De diaken zal, gedragen door de hele gemeente, de liefde van Christus zichtbaar maken aan hen die hulp nodig hebben binnen of buiten de kerk, in eigen land of in andere delen van de wereld.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt.

De diaken is geroepen tot
- de dienst aan de tafel van de Heer
- het inzamelen en uitdelen van liefdesgaven
- de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en in de wereld
- de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping
- het beheren van de diaconale financiën
- zendingswerk en evangelisatiewerk ondersteunen

Concreet behelst dit voor alle diakenen:
- voorbereiden en verzorgen van het Heilig Avondmaal (6 keer per jaar)
- deelnemen in een wijkteam/bezoekwerk wijkteam  (6 keer per jaar)
- deelnemen aan diaconievergaderingen
- tijdens de erediensten inzamelen van de gaven en de kinderen begeleiden naar en van - de nevendienst
- rondgang door de gemeente voor actie Kerkbalans, dankdag en diaconiebijdrage

Individuele taken:
- afgevaardigde naar moderamen
- afgevaardigde naar de classicale vergaderingen
- afvaardiging naar ZWO commissie van de classis
- afgevaardigde naar de Arme Kant van de Marne
- contact met cliëntenraad WMO van de gemeente de Marne
- volgen van vluchtelingenwerk o.a. INLIA
- opstellen brief jaarlijkse bijdrage voor de diaconie
- bestemmingen vaststellen voor de collecten / giften en projecten
- opstellen van collecterooster
- behandelen van evt. diaconale hulpaanvragen
- verzorgen/coördineren kerstattenties voor ouderen vanaf 70 jaar
- voorbereiden en verzorgen Kerstmiddag en maaltijd ouderen/alleenstaanden
- bezorgen van fruitmand aan gemeenteleden wonende in zorginstelling
- gemeente erbij betrekken door o.a. info in Paperclip en beamer
- inzameling Voedselbank


Taakomschrijving jeugdouderling:
Een jeugdouderling heeft met name een pastorale, communicatieve en coördinerende taak ten aanzien van kerk en jeugd.
Daarbij wordt met name rekening gehouden met de leef- en denkwereld van jongeren.

In de hieronder geformuleerde taken en opdrachten wordt deze algemene taakstelling nader uitgewerkt.

De jeugdouderling:
- Probeert in samenwerking met anderen (ouderlingen, leiding jeugdwerk) contacten met jongeren te leggen en met hen een vertrouwensrelatie op te bouwen.
- Benut zijn/haar mogelijkheden om mee te werken aan de bevordering van deelname van de jeugd aan het gemeenteleven.
- Stelt samen met de jeugdraad een beleidsplan (beleid lange termijn) op, waarin zoveel mogelijk de aspecten van de gemeente zijn opgenomen.
- Begeleidt daarnaast de diverse jeugdgeledingen bij het opstellen van een werkplan (beleid korte termijn/jaarlijks), waarin wordt aangegeven welke werkzaamheden in het komende seizoen zullen worden uitgevoerd.
- Het beleidsplan wordt aan de kerkenraad ter goedkeuring voorgelegd.
- Brengt regelmatig verslag uit van zijn/haar werk tijdens de kerkenraads- vergaderingen.
- Stimuleert dat er regelmatig overleg is tussen de verschillende geledingen binnen het jeugdwerk.
- De kerkenraad verwacht van de jeugdouderling dat hij/zij door gebruik te maken van het toerustingsaanbod op de hoogte blijft van de ontwikkelingen binnen het werk van kerk en jeugd.
- Belegt de vergaderingen met de totale jeugdraad, en is voorzitter van de jeugdraad.
- Werkt mee aan de organisatie van een aantal bijzondere diensten speciaal voor de jeugd en aan de jaarlijkse startzaterdag.
- Coördineert de onderdelen jeugd op de website.
- Heeft dienst als ambtsdrager tijdens kerkdiensten, volgens rooster.
 

terug