Privacyverklaring Privacyverklaring

Privacyverklaring

van de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer te Leens

van de Protestantse Kerk in Nederland

Datum: Oktober 2018

I. ALGEMEEN

Over deze privacy-verklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

 

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid.

Deze privacyverklaring beschrijft de situatie in de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer.

 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

 

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy- regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de kerkenraad van de Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer.

 

Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 

1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.

2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.

3. Recht op inzage. Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.

4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voorzover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.

5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming voor rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.II. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

 

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is.

 

Algemene Organisatie

Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag

De organisatie van de kerk kent ambtelijke vergaderingen die

leiding geven aan de gemeente. In deze ambtelijke

vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen

worden. De orde van de kerk schrijft voor dat ambtsdragers

door de gemeente of door de ambtelijke vergadering worden

verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden

persoonsgegevens verwerkt. Er worden door gemeenteleden

namen genoemd van die leden die naar hun mening in

aanmerking van het ambt komen. - naam en voornamen c.q. voorletters; - woonplaats De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en; het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

Ledenadministratie

Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag

De kerk maakt gebruik van een ledenadministratie. Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens geregistreerd: * naam en voornamen c.q. voorletters; * straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres; * geboortedatum en -plaats; * geslacht; * burgerlijke staat met vermelding van de datum van De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of; ter uitvoering van de overeenkomst van het

ingang van de huidige burgerlijke staat; alsmede de volgende kerkelijke gegevens: * doop, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, respectievelijk kerk respectievelijk parochie, waarbinnen de doop werd bediend; * belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van gemeente respectievelijk kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan; * kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de inzegening heeft plaatsgevonden; * kerkelijke zegening van een andere levensverbintenis, met vermelding van de datum alsmede van de kerkgemeenschap en de naam van de gemeente, waar de zegening heeft plaatsgevonden, wanneer een kerkenraad besloten heeft van de in ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid gebruik te maken; * datum van overkomst uit een andere gemeente of uit een andere kerkgemeenschap, met vermelding van de naam van deze gemeente c.q. kerkgemeenschap; * gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente: * datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente, * datum van overlijden, * datum van vertrek naar het buitenland, * datum van overgang naar een andere kerkgemeenschap, * datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk, * datum waarop de gemeenschap van betrokkene met gemeente en kerk geacht wordt verbroken te zijn; lidmaatschap.

* datum van herstel van de gemeenschap met gemeente en kerk als bedoeld in ordinantie 9-5-6 dan wel ordinantie 10-9-9; * de aard van de verbondenheid met de gemeente, onder vermelding van de wijkgemeente waartoe betrokkene behoort.

 

 

III. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE KERK

 

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

 

Situatie welke gegevens zijn erbij betrokken grondslag

Er worden kerkkranten, genaamd Paperclip, (al dan

niet elektronische) verstuurd naar leden van de

gemeente, dan wel personen met wie de gemeente

regelmatig contact onderhoudt en/of een relatie heeft

om betrokkenen op de hoogte brengen van de

activiteiten van de gemeente. De nieuwsbrieven worden: - maandelijks verstuurd - naam en voornamen c.q. voorletters; - adres - e-mailadres - telefoonnummer De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en; de uitvoering van de overeenkomst.

Er worden in de kerkkrant Paperclip gegevens van zieke personen vermeld.

Tevens worden de verblijfsadressen van zieke personen vermeld op het

prikbord in de hal van de kerk. - naam en voornamen c.q. voorletters; - adres Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in Paperclip, de gemeentegids en op het prikbord heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkene.

Er wordt een gemeentegids uitgegeven waarin alle

gemeenteleden worden vermeld die een taak hebben

in de kerk, zoals de predikant, de ambtsdragers,

kerkelijk bureau, namen van de verzorgers van de

oppasdienst, kindernevendienst, jeugdkerk,

clubleiding, preekvoorziening, beamerteam,

organisten, kosters, uitwerkers van de liturgieën,

bloemenverzorgers, coördinatie autodienst,

projectkoor, verjaardagsfonds.

 

De gemeentegids is: - alleen voor de leden toegankelijk - naam en voornamen c.q. voorletters; - adres - e-mailadres - telefoonnummer Voor het vermelden van gegevens van gemeenteleden in een gemeentegids heeft de gemeente toestemming verkregen van de betrokkenen. Bij bezwaar wordt verzocht dit te melden bij de scriba.

Tijdens een kerkdienst worden in gebed of anderszins

namen van leden van de gemeente genoemd. De kerkdienst is publiekelijk te volgen - de naam en voornamen De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar

via internet of kerkradio. - gegevens rondom ziekte en gezondheid gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Er worden opnames van kerkdiensten gepubliceerd - zonder beeld - de kerkdiensten staan voor een beperkte periode online, namelijk: een half jaar. Het is mogelijk dat bezoekers van de dienst in beeld komen en/of op de geluidsopname te horen zijn, dan wel dat er gegevens van gemeenteleden in voorbede of op andere momenten tijdens de dienst worden verwerkt. Om al haar leden en al Gods mensen in staat te stellen deze kerkdiensten mee te maken plaatst de gemeente kerkdiensten online op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.

Bij bezoekers van onze website worden er cookies geplaatst. Cookies zijn

kleine bestanden die op uw apparatuur worden geplaatst, bijvoorbeeld op een

computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of

opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de bezoeker. - ip-adres - surfgedrag De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten haar gerechtvaardigd belang om een beter beeld te kunnen krijgen op welke wijze onze website wordt gebruikt en hoe wij deze kunnen verbeteren.

Op onze website staan functionarissen van de

gemeente/plaatselijke kerk. - op een openbare pagina - naam - kerkelijk ambt - e-mailadres - telefoonnummer De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

Gemeenteleden worden aangeschreven voor het

doen van een financiële bijdrage of toezegging Gemeenteleden worden - 2 maal per jaar aangeschreven - naam en voornamen c.q. voorletters; - straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en datum van vestiging op het woonadres; Om voldoende financiën te verkrijgen verzoekt de gemeente haar leden op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang om een financiële bijdrage.

- geslacht; - e-mailadres

 

 

 

 

IV. BEWAARTERMIJNEN

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn. Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar alvorens deze naar een historisch archief gaan. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

 

 

V. DOORGIFTE AAN ANDEREN

 

De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Daarbij kan met name gedacht worden aan:

* Belastingdienst

* Administratiekantoren voor de financiële administratie

 

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

 

 

Bijlage 1: organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

(Vul als gemeente in welke maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens u heeft genomen)

 

maatregel

De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief de privacyverklaring) - jaarlijks

Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacy

beleid van de gemeente, met toezending van de privacyverklaring, ten minste - bij intreding in de positie/functie/het ambt

De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van de gemeente, met

toezending van de privacy verklaring, door

- vermelding in de gemeentegids

De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacy beleid van de

gemeente, met toezending van de privacyverklaring, door - de website

De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of op de kast.

terug