Collecten

Collecten

Collecten 2020

7 juni Geef een drachtige geit

Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken.

Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te kunnen betalen.

Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen (klein) vee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.

Mensenkinderen wil samen met plaatselijke kerken in Moldavië deze arme gezinnen gaan helpen door ze ieder een geit te schenken. Hiermee krijgen ze betere voeding voor hun kinderen, en de mogelijkheid om de melk en de zelfgemaakte kaas te verkopen. Het gezin krijgt meer inkomen en wordt meer zelfvoorzienend.

De geiten zullen op de plaatselijke markt gekocht worden door iemand van de kerk en ook persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd.

In juni, en wel op dinsdag 16 juni, kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur ontbijtgranen brengen. U mag het binnen neerzetten. Wilt u liever niet naar binnen dan is het ook mogelijk om het bij de buitendeur neer te zetten. Ingang aan de Achtervalge.

De diaconie bedankt u voor het brengen van de gaven!

14 juni dorpskerken Nederland

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp? Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk-en-leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

21 juni Wereld diaconaat Colombia

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma´s.

28 juni MAF.

MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het evangelie Meer dan 1000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen

Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!

Het is nog niet mogelijk om een inzameling voor de voedselbank in de kerk te houden. Daarom willen we u vragen om op de dinsdagavonden, 21 juli en 18 augustus, tussen 19.00 en 20.00 uur producten voor de voedselbank te brengen naar de GKv. Ingang aan de Achtervalge. In juli ontvangen we graag pannenkoekenmix en in augustus mag u pasta brengen. Als u niet in het gebouw wilt mag u het ook buiten neer zetten.

Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

5 juli Binnenlands diaconaat Hart voor kinderen

Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst voor hen. Dat doen wij op drie manieren:gezinssponsoring, kindsponsoring en eenmalige hulpacties.

Hulp aan gezinnen: het plaatsen van verlaten kinderen en een pleegmoeder/-

waar ouders in huizen om een zo normaal mogelijk gezinsleven te leiden. Daarbij ondersteunen wij zo wel de kinderen als de pleegmoeders/-ouders. Dit zorgmodel heeft onze voorkeur.

Hulp aan kinderen: daar waar gezinssponsoring niet mogelijk is worden kinderen op een kostschool geplaatst waar ze een volledige verzorging ontvangen.

Eenmalige acties: naast onze structurele hulp voeren we ook regelmatig acties voor bijvoorbeeld een waterpomp,matraspakketten of wasbaar maandverband voor jonge meisjes.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

12 juli TEAR

Tear helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de wereld mooier te maken.

Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen we via onze partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen.

Tear richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

In Nederland dagen wij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen we met behulp van campagnes en actiemodellen. En wij verbinden kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

19 juli Niet besmetting, maar honger is de grootste dreiging

Corona is overal. Het virus trekt zich van landsgrenzen niets aan. Het houdt ook geen rekening met omstandigheden. Waar de uitdaging in Nederland al ongelooflijk is, geldt dat zeker ook voor de landen waar de infrastructuur niet zo goed op orde is als bij ons. De aanvragen voor fondsen stromen binnen. Hulp is broodnodig, letterlijk. Niet zozeer besmetting, maar honger is de grootste dreiging.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

26 juli Lilianefonds

Een wereld die openstaat voor elk kind

Dit is de missie van het Liliane Fonds: bijdragen aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook kinderen met een handicap die opgroeien in extreme armoede, al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Het werk van het Liliane Fonds concentreert zich in 38 landen. In 28 daarvan werken we samen met een of meer Strategische Partnerorganisaties (SPO’s). Het programma in de overige 10 landen wordt aangestuurd door het Liliane Fonds of door een SPO uit de regio.

De SPO maakt jaarlijks een programma voor ondersteuning van kinderen met een handicap. Een SPO kent het land door en door en kan bepalen waar en op welke gebieden steun het dringendst nodig is. Voor uitvoering van het programma maakt de SPO afspraken met lokale Partnerorganisaties (PO’s) die dichtbij de kinderen werken, bijvoorbeeld op het platteland of in sloppenwijken. Het Liliane Fonds heeft een wereldwijd netwerk van ongeveer 800 PO's.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

2 augustus Timon

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jong volwassenen van 0t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is e christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht(curturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

9 augustus Hulp Oost Europa(HOE)

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Centraal en Oost-Europa (COE) helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven.We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in COE te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in COE christenen nodig heeft om het verschil te maken. We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met christenen en kerkelijke gemeenten in COE. We geloven dat het van belang is om christenen in COE, met bestaande christelijke netwerken, diaconaal, pastoraal en missionair toe te rusten. We geloven dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

16 augustus Zending Rwanda

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport en zang

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

23 augustus Het Lichtpunt Kollummerzwaag

De missie van Lichtpunt wordt al volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen. De intentie is om kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

30 augustus Kidsright

Kinderen zijn changemakers. KidsRigths werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter na geleefd worden wanneer kinderen zelf mee beslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakersen voor de Rechten van het Kind. Daarnaast ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken dn uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

6 september Werelddiaconaat Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

Tweede collecte Onderhoud orgels en gebouwen

 

Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code, wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
terug