Collecten

Collecten

Collecten 2020

Het is nog niet mogelijk om een inzameling voor de voedselbank in de kerk te houden. Daarom willen we u vragen om op de dinsdagavonden, 21 juli en 18 augustus, tussen 19.00 en 20.00 uur producten voor de voedselbank te brengen naar de GKv. Ingang aan de Achtervalge. In juli ontvangen we graag pannenkoekenmix en in augustus mag u pasta brengen. Als u niet in het gebouw wilt mag u het ook buiten neer zetten.

Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

2 augustus Timon

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jong volwassenen van 0t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

Onze motivatie en inspiratie is e christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht(curturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

9 augustus Hulp Oost Europa(HOE)

Stichting HOE wil christelijke gemeenten in Centraal en Oost-Europa (COE) helpen de opdracht van Jezus Christus om om te zien naar de naasten in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs inhoud te geven.We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in COE te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk. We geloven dat de samenleving in COE christenen nodig heeft om het verschil te maken. We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren. We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met christenen en kerkelijke gemeenten in COE. We geloven dat het van belang is om christenen in COE, met bestaande christelijke netwerken, diaconaal, pastoraal en missionair toe te rusten. We geloven dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

16 augustus Zending Rwanda

Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft juist extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport en zang

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

23 augustus Het Lichtpunt Kollummerzwaag

De missie van Lichtpunt wordt al volgt omschreven: Het bieden van een warme en veilige setting aan mensen die in nood verkeren. Uitgangspunt is de Bijbelse opdracht: er zijn voor de naaste. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Christelijke naastenliefde gaat bij Lichtpunt hand in hand met praktische en professionele hulpverlening. Vanuit deze visie wordt hulp en ondersteuning geboden aan kwetsbare mensen. Hulp die erop gericht is het leven van mensen (weer) zin te geven zodat ze weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij en zelfstandig kunnen wonen. De intentie is om kwaliteit van de geboden zorg steeds te verbeteren. Sturen op vooraf gestelde doelen en het behalen van resultaat vormen hierbij de leidraad. Dit is de uitdaging waarvoor we ons gesteld zien.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

30 augustus Kidsright

Kinderen zijn changemakers. KidsRigths werkt samen met kinderen aan een wereld waarin kinderrechten worden gewaarborgd. KidsRights is ervan overtuigd dat kinderrechten beter na geleefd worden wanneer kinderen zelf mee beslissen over de zaken die hen direct aangaan en zij zelf in actie kunnen komen.

KidsRights zorgt ervoor dat kinderen gehoord worden. Samen met kinderen vragen wij wereldwijd aandacht voor de kracht van kinderen als changemakersen voor de Rechten van het Kind. Daarnaast ontdekt KidsRights jonge changemakers over de hele wereld: kinderen die zelf in actie komen om hun positie te verbeteren. Hun initiatieven zijn soms klein, maar door kinderen te ondersteunen en aan het woord te laten, kunnen zij een groots effect hebben. KidsRights biedt hen een internationaal podium om hun boodschap te delen. Zij krijgen steun om hun lokale acties te versterken dn uit te breiden. Ook doet KidsRights onderzoek om hen en anderen inzicht te geven in de status van kinderrechten wereldwijd.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code, wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk.


September 2020

In de eerste week van juli zijn er vele vaasjes gevuld met een paar bloemetjes. Door mensen uit de wijkteams zijn deze vaasjes gebracht bij ouderen in onze gemeente. Met deze vaasjes hebben we vele mensen blij gemaakt!

Voedselbank, Inzameling voor de Voedselbank: 15 september wasmiddelen

Het is nog niet mogelijk om een inzameling voor de voedselbank in de kerk te houden. Daarom willen we u vragen om op dinsdagavond 15 september tussen 19.00 en 20.00 uur wasmiddel voor de voedselbank te brengen naar de GKv. Ingang aan de Achtervalge. Als u niet in het gebouw wilt mag u het ook buiten neer zetten. Helpt u mee om voor de cliënten van de voedselbank te zorgen?

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage.

 

Inleveren van doppen, mobieltjes en Douwe Egbertspunten kan nu niet in de kerk.
Uiteraard hopen we dat u thuis met ons mee spaart.


6 september Werelddiaconaat Ghana

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Het opleidingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk leidt voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast worden jongeren opgeleid voor een praktisch vak en leren analfabeten lezen en schrijven in hun eigen dorp.

De kerk organiseert alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen op basis van teksten uit de bijbel. Zo laat de kerk zien dat ze niet alleen de eigen gemeenteleden ondersteunt, maar ook van betekenis wil zijn voor de omgeving. Christenen en moslims leven op goede voet met elkaar samen in de Noord-Ghanese dorpen. Dat is mooi om te zien en te ondersteunen.

Tweede collecte Onderhoud orgels en gebouwen

 

13 september JOP Jeugdwerk Nederland Kliederkerk

‘Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.’ Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken dankzij kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Doneert u ook om kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

20 september Zending Wereldwijd, versterk de kerk

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest. Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn.

De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Samen zijn we de kerk in actie en blijven we trouw in onze steun aan zusters en broeders in Syrië.

 

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

27 september Vredeswerk wereldwijd

Vrede verbindt verschil De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Geef aan de collecte of maak

Tweede collecte Pastoraat en eredienst

 

4 oktober Kerk en Israël Israëlzondag

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdagin met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk.

Tweede collecte Onderhoud gebouwen en orgels

 

Als u de online diensten volgt kunt u aan de diaconie geven via de QR-code, wilt u aan de kerk geven dan kunt u geld storten op de bankrekening van de kerk.

Aan de doelen die voor deurcollectes waren gepland zal de diaconie een gift doen.

 

Schuif aan tafel

Voor 10 september staat er een schuif aan tafel in de agenda. Helaas kunnen we nu al meedelen dat deze niet door gaat.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
terug