Hoe verhoudt de kerkelijk werker zich tot de kerkenraad en predikant?
Welke positie neemt de kerkelijk werker in in de praktijk van de gemeente; toegespitst op de relatie met de kerkenraad en de predikant? Welke tendensen zijn er als het gaat om de plaats van de kerkelijk werker in de Protestantse Kerk?

Heer, onze God,
Wij danken U, dat U (naam) geroepen hebt
tot het ambt van ouderling-kerkelijk werker.
Wij vragen U eerbiedig:
Zend nu uw heilige Geest op (naam)
Maak hem/haar ouderling in deze gemeente
om in liefde om te zien naar de mensen,
en uw gemeente op te bouwen.

Dit zijn woorden die onder handoplegging gebeden kunnen worden bij de bevestiging van een kerkelijk werker tot – in dit geval – ouderling in het midden van de gemeente van Christus. In het Dienstboek (2004) staan deze teksten nog niet. Aan het begin van deze eeuw werd je als kerkelijk werker ‘ingeleid in een bediening’. Overigens is dat nog steeds een mogelijkheid, al is de hoofdregel bevestiging in het ambt van diaken of ouderling geworden.

Deze liturgische tekst drukt zo iets uit van de veranderde positie van de kerkelijk werker in de gemeente en in de kerkorde; de uitkomst van een jarenlang proces van synodale bezinning en besluitvorming.

Een stukje geschiedenis

Wat zijn daarin de belangrijkste tendensen geweest? In 2005 boog de synode zich over het rapport Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Daarin werd het onderscheiden belang van kerkelijk werkers en predikanten benadrukt. Het gaat om twee afzonderlijke en volwaardige beroepsgroepen die binnen de kerk een eigen plaats innemen. Het rapport De hand aan de ploeg (2009) had twee spitsen. Aan de ene kant werd het anders-zijn van de HBO-theoloog onderstreept. Naast de predikant als exegetisch theoloog is er in de kerk behoefte aan agogisch geschoolde theologen. Het ligt daarom niet voor de hand dat laatstgenoemden over een preekconsent beschikken. Tegelijkertijd werd in het licht van de verwachte toename van het aantal kleine gemeenten zonder dominee voorzien dat kerkelijk werkers zouden kunnen worden toegelaten tot het ambt van predikant.

In 2011 stond de generale synode stil bij De positie van de HBO-theoloog. In dat rapport werden andere accenten gelegd. Niet de veronderstelde problematiek van de kleine gemeenten stond centraal, met daarachter de mogelijke gedachte ‘als we geen dominee meer kunnen betalen dan maar een kerkelijk werker’, maar veel meer de eigenheid en de zelfstandige plaats van de kerkelijk werker binnen de Protestantse Kerk. Hoe kan de kerkelijk werker met zijn/haar eigen expertise een duidelijker plek innemen? In hoeverre is daarvoor een ambtelijke verankering noodzakelijk en/of gewenst?

In de huidige kerkordelijke regelingen is het resultaat van deze jarenlange bezinning te vinden.

Wie kan als bevoegd kerkelijk werker aan het werk binnen de kerk? Alleen wie de juiste (HBO)opleiding heeft, belijdend lid is van de kerk en in het kerkelijk register staat. Kerkelijk werkers die minimaal 12 uur (33%) werkzaam zijn voor een periode van minimaal 1 jaar, worden in de regel bevestigd tot ouderling of diaken met een bepaalde taak in de gemeente. Zij nemen ook deel aan de permanente educatie en participeren tevens in de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers. De kerkenraad kan de classicale vergadering verzoeken om preekconsent ten behoeve van de kerkelijk werker. In bijzondere situaties bestaat de mogelijkheid dat de kerkelijk werker de bevoegdheid tot sacramentsbediening wordt verleend.

In (heel) korte trekken zijn daarmee de contouren geschetst van de positie van de kerkelijk werker in de Protestantse Kerk. Mijns inziens is die positie de afgelopen jaren echt versterkt. De HBO-theoloog heeft een eigen profiel, een eigen expertise die in de kerk in toenemende mate wordt erkend en gewaardeerd.

De praktijk

Wat betekent dit alles nu voor de praktijk van iemand die als kerkelijk werker in een gemeente werkzaam is? Ik noem hier enkele in het oog springende punten die vanuit de contacten met kerkelijk werkers in het kader van hun loopbaan aan de orde kwamen. Het gaat om reële, maar samengestelde situatieschetsen.

Dubbele verhouding

Johan werkt geruime tijd als kerkelijk werker in een gemeente naast een predikant. Hij heeft een bijna-volledige aanstelling voor onbepaalde tijd. Zijn hoofdtaken betreffen pastoraat, catechese en het ondersteunen van de bezinning in het jeugdwerk over het beleid. Hij is sinds enkele jaren ouderling-kerkelijk werker.

Met de predikant heeft Johan een prettige collegiale verhouding. Zij hebben frequent werkoverleg, waarin ook ruimte is voor gebed. Samen gaan ze naar de werkgemeenschap in hun regio.

Binnen de kerkenraad wordt goed gezien dat de kerkelijk werker en de dominee elkaar in competenties aanvullen. Johan is aanwezig op de kerkenraadsvergaderingen en maakt zo dus deel uit van de leiding van de gemeente. In het ambt van ouderling is zijn betrokkenheid bij het wel en wee van de gemeente toegenomen, hij zit echt aan de kerkenraadstafel en dat vindt hij een hele vooruitgang. Maar soms is het ook wel wat ingewikkeld. Hij heeft als ouderling-kerkelijk werker namelijk net een andere plek dan de andere ouderlingen. Hij is immers in dienst van de gemeente. Dat betaalde dienstverband onderscheidt hem zowel van de ouderlingen en diakenen, die hun ambt als vrijwilliger uitoefenen, als van de predikant die voor onbepaalde tijd is aangesteld. Er is sprake van een dubbele verhouding: wat zijn arbeidsvoorwaarden betreft is Johan werknemer; hij heeft jaarlijks een functioneringsgesprek en het college van kerkrentmeesters vervult de werkgeversrol. Maar hij is ook voluit ambtsdrager.

Preekconsent

Mirjam is sinds enkele jaren ouderenpastor. Zij heeft pastorale contacten in een gemeente waar veel oudere gemeenteleden wonen. Dat betekent veel bezoeken afleggen, maar ook ontmoetingen in groepen. Er is een bijbelkring, een gespreksgroep voor senioren en een kring rondom rouwpastoraat. Veel oudere gemeenteleden noemen haar ‘dominee’. Bij het overlijden van oudere gemeenteleden wordt vaak een beroep gedaan op Mirjam als voorganger. Dat laatste was een van de redenen waarom de kerkenraad het essentieel vond dat Mirjam ook een preekconsent zou krijgen. Er werd een aanvraag gedaan bij de classicale vergadering en die reageerde positief. Mirjam volgde een aanvullende module homiletische bekwaamheid en de kleine synode verleende haar preekconsent.

Vanaf 2013 zijn de bepalingen rond het verkrijgen van een preekconsent verruimd. Voor die tijd werd een preekconsent alleen verleend aan kerkelijk werkers die een dienstverband hadden met een gemeente, die de preekvoorziening niet rond kreeg. Nu wordt ook afgewogen of er een pastorale noodzaak is om aan de kerkelijk werker een consent te verlenen. Het betekent in de praktijk dat steeds meer kerkelijk werkers mogen voorgaan in de eredienst.

Daar zitten wel enkele beperkingen aan vast. Het preekconsent wordt verleend voor een bepaalde tijd; de eerste keer twee jaar en daarna steeds voor vier jaar. Een ander punt betreft het gebied. Mirjam heeft een preekconsent voor haar eigen classis maar er zijn ook collega’s waar het consent plaatsgebonden is. Dat ervaart Mirjam als een weeffout in de regeling. Is het echt nodig dat elke vier jaar het preekconsent moet worden vernieuwd? ‘Ik kan het aan onze buurgemeente, die net onder een andere classis valt, niet uitleggen dat ik bij hen niet mag voorgaan.’ Bovendien komt het preekconsent te vervallen als zij in een andere gemeente kerkelijk werker wil worden.

Begeleiding

Hoe is het met de begeleiding gesteld? Een kerkelijk werker die in een gemeente aan het werk gaat in een dienstverband van substantiële omvang krijgt een mentor. Gedurende het eerste jaar van zijn/haar werk ontvangt de kerkelijk werker van die mentor persoonlijke coaching. Daarnaast wordt er in de gemeente vaak iemand gevraagd de kerkelijk werker wegwijs te maken in zijn nieuwe werkomgeving. Na het jaar mentoraat is er de primaire nascholing op het Nieuwe Hydepark. De kerk heeft ook een uitgebreid aanbod voor voortgezette nascholing. Sinds kort heeft in het zogenaamde ‘aangestuurde deel’ daarvan coaching, supervisie en begeleide intervisie een plaats. Dat biedt mogelijkheden aan de kerkelijk werkers om zich te blijven ontwikkelen en te zoeken naar passende vormen van begeleiding. Binnen de Dienstenorganisatie van onze kerk is er regelmatig overleg met CNV-Kerk en Ideëel over de positie van de kerkelijk werkers. Hoe kan daarin worden samengewerkt en kunnen knelpunten worden weggenomen?

Wanneer een kerkelijk werker?

In mijn werk ben ik betrokken bij gemeenten die een predikantsvacature hebben, een kerkelijk werker zoeken en/of zich willen bezinnen op de toekomst. Ik merk dat in die bezinning de kerkelijk werker meer in beeld komt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met kleiner wordende gemeenten en teruglopende inkomsten. Waar de predikantsformatie niet kan worden gehandhaafd, komen kerkelijk werkers in beeld. Maar dat is zeker niet het hele verhaal. Meer en meer stellen kerkenraden zich de vraag wat er nodig is in de fase waarin de gemeente zich nu bevindt. Ik denk bijvoorbeeld aan een gemeente die ervoor koos om iets terug te gaan in predikantsformatie om daarnaast in deeltijd een jeugdwerker aan te stellen.

De ontwikkeling die er te zien is in het synodale beraad over de kerkelijk werkers, is mijns inziens ook waarneembaar op het grondvlak van de gemeente. Dat wil zeggen: minder accent op de kerkelijk werker als vervanger van de dominee en veel meer oog voor de eigen positie en kwaliteiten van de kerkelijk werker. Een positieve ontwikkeling die recht doet aan de variatie aan aandachtsgebieden in de gemeente (en daarbuiten!) en aan de veelzijdigheid van de HBO-theoloog.

Kerk 2025

De Protestantse Kerk is bezig met het vernieuwingsproces Kerk 2025. Centraal staat het verlangen terug te gaan naar de kern van het kerk-zijn in een lichtere organisatiestructuur. Naast ‘gewone’ gemeenten zoals we die kennen, zullen er andere vormen ontstaan zoals pioniersplekken en huisgemeenten – en die ontwikkeling is al gaande. Het betekent ook dat er binnen de elf te vormen regio’s meer zal moeten worden geïnvesteerd in samenwerking, en dat betreft niet alleen de gemeenten. Ook de verschillende beroepsgroepen in de kerk – ik kan het niet anders zien – zullen elkaar meer en meer herkennen in de ‘verscheidenheid van gaven’ (1 Kor. 12) die ze hebben ontvangen, met het oog op de dienst aan de ene Heer.

Dit artikel verscheen eerder in het Ouderlingenblad dat is een maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw. De auteur ds G. van Meijeren. Hij is predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk. Hij is voor het beroepingswerk en als adviseur Mobiliteit verbonden aan het Team Mobiliteit van de dienstenorganisatie.

Overweegt uw gemeente een kerkelijk werker aan te nemen? Lees hier meer over het aannemen van kerkelijk werkers

 »lees verder»

 

Alle nadruk op Jezus Christus tijdens zendingsconferentie Wereldraad van Kerken
Van 8 tot 13 maart kwamen in Arusha (Tanzania) een kleine duizend deelnemers uit alle continenten bijeen. Namens de Protestantse Kerk was onder meer Nynke Dijkstra-Algra aanwezig. De conferentie van de Wereldraad van Kerken eindigde met een gezamenlijke verklaring.

De verklaring is eigenlijk een oproep, meldt Nynke Dijkstra vanuit Arusha. En die luidt als volgt:

‘In een wereld die bol staat van de spanningen, waar mensen lijden en worden vervolgd, geen ruimte hebben om te leven en de schepping bedreigd wordt, zijn wij geroepen tot discipelschap.’

Hoe komt zo’n verklaring tot stand?

Nynke Dijkstra: “Tijdens de hele conferentie loopt een groep ‘luisteraars’ rond. De uitkomsten van de dagelijkse Bijbelstudie worden in drie punten op een A4’tje geschreven, dat gebeurt aan wel honderd tafels. De A4’tjes worden verzameld en gelezen. Daarna wordt een eerste voorlopige verklaring opgesteld. Daar mag vanuit de hele zaal op worden gereageerd vanachter drie microfoons. Als de deelnemers warm worden van een suggestie steken zij een oranje kaart op. Als het hen koud laat een blauwe. Zo wordt gepeild wat de deelnemers vinden. Als het beeld gemengd is, wordt ervoor gebeden, zo werd gezegd, in vertrouwen op de werking van de heilige Geest. Bijzonder om mee te maken hoe hier biddend wordt nagedacht, in grote verbondenheid. Terwijl tegelijk duidelijk is dat er vragen liggen waarover grondig verschil van perspectief en mening is. Het lijkt me een mooie manier om een kerkenraad- of synodevergadering te leiden.”

Christus centraal

Nynke Dijkstra was samen met nog tien andere mensen uit Nederland op de conferentie. Vijf uit de Protestantse Kerk: vanuit de afdelingen zending en missionair van de dienstenorganisatie en vanuit de IZB. Nynke Dijkstra: “Wat een indrukwekkende ervaring om een week lang op te trekken met zoveel christenen uit de hele wereld! Opvallend was dat juist Afrika stevig aanwezig was. Niet alleen klonken de Tanzaniaanse drums en zongen de swingende koren, ook het geluid van Afrika was nadrukkelijk te horen. Kort gezegd betekende dat: alle nadruk op Jezus Christus.”

De conferentie was in veel opzichten indrukwekkend. Door de mooie verhalen die ze hoorde, maar zeker ook door de verhalen over vervolging. Nynke Dijkstra: “Discipleship, Jezus volgen: het kan een hoge prijs vragen. Ik sprak een Anglicaanse priester die uit Sri Lanka moest vluchten omdat hij verzoening probeerde te brengen tussen moslims en boeddhisten die elkaar naar het leven stonden. Nu leeft hij in Nieuw-Zeeland. De pijn zat nog steeds in zijn ogen. Een vrouw uit Congo vertelt op het podium hoe moeilijk het is om als voorgangers in een verscheurd gebied de hoop vast te houden. Ze huilde. Wat zijn we in West-Europa dan bevoorrecht. En tegelijk: houden we ons niet veel te vaak bezig met discussies die er niet toe doen? De gesprekken en de vieringen met de wereldkerk zetten alles in ieder geval in een veel grootser perspectief. Dwars door alles heen bleven we vieren en zingen van het heil. Het slotlied op een van de avonden zongen we gezamenlijk hand in hand: ‘Laudate omnes gentes’, looft God alle volken!”

Lees hier de hele verklaring.

Foto: Albin Hillert/WCC

 »lees verder»

 

‘Een concert wordt liturgie’
Na een zware burn-out besloot Bas Ramselaar in 2007 te stoppen met concerten. Hij legde zich toe op dirigeren en zangonderwijs. Maar sinds vorig jaar zingt hij de Christuspartij in de Matthäus Passion. Het komt recht uit zijn hart.

‘Als muzikant kom ik met verschillende geloofsrichtingen, kerken en liturgieën in aanraking. Ook in mijn persoonlijk leven heb ik ‘geloofsprongen’ gemaakt. Ik weet nu dat de religieuze verschillen tussen kerken klein zijn en dat de grootste gemene deler Jezus Christus is, die ons uitnodigt aan zijn maaltijd deel te nemen.

Dat is ook de kern van de Matthäus Passion. Het gaat om de instelling van het Heilig Avondmaal. Neem, eet, dit is mijn lichaam, zegt Christus, jullie mogen allemaal deelnemen. In het drama van het lijdensverhaal wordt het weleens vergeten, maar die instellingswoorden beloven de opstanding. Het is de langste tekst die de Christuspartij heeft. Bach heeft deze op de vleugels van een lied geschreven! Het is als het ware een aria geworden, terwijl deze partij verder vooral recitatieven heeft. Anders dan in de andere gedeelten komt er een concertante begeleiding van violen bij, een stralend aureool, zoals je op oude schilderijen rond het hoofd van Christus ziet afgebeeld.’

Erbij horen

‘Ik denk dat de Matthäus veel mensen aanspreekt omdat er een groeiende behoefte is om weer aan te haken bij een belangrijk religieus feest. Je ziet dat ook bij de kerstnachtdiensten. Mensen willen erbij horen. Aan de andere kant is het voor sommigen iets dat er ‘nou eenmaal bij hoort’. Ik heb dat ervaren in Naarden waar de jaarlijkse Matthäus bijna een hype is en wordt bezocht door politici en beroemde acteurs. Fantastische kerk, prachtig orkest en koor, maar je merkt aan alles dat een deel van het publiek vooral consumeert. In de pauze wordt er lekker gegeten en gedronken en bij aanvang van deel twee ruik je de alcoholwalm in de kerk. Daar zitten vaak mensen die gezien willen worden.

Liever zing ik dan in een kleine setting, zoals twee jaar geleden in het Zeeuwse Kapelle, waar de toehoorders met het boek op schoot de uitvoering volgden. Dan ben je als uitvoerende dienstbaar aan het evangelie. Samen herschep je een monument. Dat is trouwens ook een reden waarom mensen komen, net zoals ze naar de Nachtwacht van Rembrandt gaan kijken. Het is tijdloze kunst. De Matthäus Passion hoeft wat mij betreft dan ook niet per se in een kerk te worden uitgevoerd. Als je het vanbinnen voelt, kun je het overal beleven. Wat dacht je van de bijna kathedrale stationshal van Antwerpen? Waarom zou het niet dáár kunnen? Lijkt me schitterend!’

Huilende ziel

‘Waarom vooral Erbarme dich zo populair is geworden, is me eerlijk gezegd ontgaan. Maar is dat erg? De 40ste symfonie van Mozart was ook een tijd enorm ‘in’, net als het deel uit de orgelsymfonie van Saint-Saëns dat een tophit werd. In de Matthäus is deze aria een kantelpunt. Het is de Petrus-episode en het gaat over leugen en spijt. Lucas beschrijft zo mooi hoe Jezus zich omdraait na de verloochening en Petrus aankijkt. Petrus huilt bitter. Heer, ontferm u over mij, wat heb ik gedaan? Hij schreeuwt het uit. De vioolsolo is een uitbeelding van de huilende ziel. Geen wonder dat dit mensen raakt, Petrus staat zo dicht bij ons met zijn getwijfel en getob. Als uitvoerende is het zaak om jezelf er niet in te verliezen. Natuurlijk zing je met je hart, maar je hoort dienstbaar te zijn aan de muziek van de grote componist. De emoties laat je bij de toehoorders. Dit was een van de wijze lessen van mijn zangpedagoog en coach Aafje Heynis.’

Ontroering

‘Bijna het mooiste wat je als bas kunt zingen, is het recitatief Am Abend, da es kühle war. Pure poëzie, bijna profetisch. We hebben net de vraag gehad om Christus te mogen begraven en daarna verstilt alles. Het is avond, het begin van de sabbat, het begin van Stille Zaterdag. En dan komt, in de tekst van Picander, de duif terug: Am Abend kam die Taube wieder und trug ein Ölblatt in dem Munde. Het is de duif uit Matteüs 3, als Jezus door Johannes wordt gedoopt. Het is ook de duif uit Genesis 8, van Noach en de ark. Zo grijpt alles in elkaar. Voor mij als zanger is het elke keer nieuw. Een concert overstijgt zichzelf en wordt liturgie. Stem is emotie. Het allerergste lijkt mij dat je als mens je stem verliest.

Die ontroering, die schoonheid wil je doorgeven aan volgende generaties. Het is natuurlijk vooral aan de ouders om hun kinderen niet alleen naar hockey of paardrijles te sturen maar ook naar muziekonderwijs. Muziek verdiept. Zingen is niet alleen gezond voor het lichaam maar ook voor de geest.
Vorig jaar heb ik in Den Helder een kinder-Matthäus gedaan! Het was een geweldige uitvoering van ongeveer een uur, met een oud-docent als verteller in plaats van een tenor-evangelist. Leerlingen van de hogere groepen zongen de koralen en in de koren. Een paar solisten en ik zongen de aria’s en voegden ons in het koor. Verschillende basisscholen hebben er maanden aan gewerkt. Ik weet zeker dat die kinderen dit bijzondere concert nooit meer zullen vergeten.’

Bas Ramselaar
Bas Ramselaar (1961) studeerde aan het Utrechts Conservatorium en bij Frans Schouten en Aafje Heynis. Hij was jarenlang lid van het Nederlands Kamerkoor en het solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging. Ook was hij artistiek leider en dirigent van verschillende gezelschappen, onder meer de Bach Cantorij Baarn & Orkest en het Vocaal Ensemble Pur Sang in Den Bosch. Op 17 maart 2018 vertolkt hij de Christus-partij in de Johannes Passion van J.S. Bach​, ​om 19.30 uur in de Adventskerk in Alphen aan de Rijn.

Tekst: Ella Weisbrod

Dit artikel komt uit het februarinummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan.

 »lees verder»

 

Pionieren in Leidsche Rijn - De schaterlach van Jezus
“Kreeg jij vroeger in de derde klas ook zo’n lelijke bijbel met plastic kaft? Wij rookten sjekkies van die flinterdunne blaadjes.” Mijn mond valt open. Mijn vriend leert me met nieuwe ogen kijken. Hij vertegenwoordigt de massa die de Bijbel ongeveer twee keer in zijn leven opengeslagen heeft. Hij is de doelgroep van de Hoeftuin: een rand- of buitenkerkelijke, zoals dat wat aanmatigend heet.

We zijn begonnen samen de Bijbel te lezen. Dat doen we onder het genot van een wijntje. Alles mag gezegd. Hij vraagt honderduit, zoals: “Waarom dacht Jezus eigenlijk dat hij de Messias was?” Al lezend en pratend realiseer ik me dat ik een doorgewinterde lezer ben. Ik heb geleerd om door abstractie en historie heen te prikken en een vertaalslag te maken naar het leven van alledag. In mijn hart bewaar ik alleen wat mij raakt.

Als niet-theoloog sta ik regelmatig met een mond vol tanden. Voor veel vragen kunnen Bijbel-dummies bij Google terecht. Maar op sommige vragen bestaan geen eenduidige antwoorden. Ook goed. Juist goed.
Soms betrap ik mezelf op een belerend betoog. Steeds ligt het gevaar op de loer dat het vooroordeel van mijn vriend bevestigd wordt: de kerk vindt hem vast niet goed genoeg. “Dat boek plaatst me in een hoek”, zegt hij dan. Er vallen vaak harde woorden in de Bijbel, zoals addergebroed. Of: de bijl ligt al aan de wortel. “Brrr, wanneer word ik omgehakt, bijbelse Rebecca?”, grijnst hij dan, met een harde, rollende r.

Het is verfrissend dat hij het Evangelie met humor opnieuw levend maakt voor mij. Ik verwachtte cynisme over alle wonderen, maar hij schetst wat hij voor zich ziet. “Na al die genezingen en verkondigingen hingen ze vast met z’n allen op de bank met een lekker wijntje. Dan maakte Johannes een grap over die gekke hoed van die ene Farizeeër en kwam Jezus niet meer bij. Daarna vergaven ze elkaar natuurlijk gauw.” En: “Ik zou ook gaan voor zo’n lekkere voetmassage met veel olie na een drukke werkdag.”

Mijn schaterlach en de Zijne.

Rebecca Schoon is voortrekker van De Hoeftuin, een pioniersplek in Leidsche Rijn, Utrecht, voor mensen die op zoek zijn naar verbinding, verdieping, ontmoeting en bezinning. In het nieuwe magazine Petrus schrijft ze elk kwartaal een column over haar ervaringen. Meer verhalen lezen? Bestel Petrus nu gratis op www.petrusmagazine.nl.

 »lees verder»

 

Nieuwe preses: ds. Saskia van Meggelen
Ds. Saskia van Meggelen (1967, Zuidland) is zojuist verkozen tot preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij volgt ds. Karin van den Broeke op die de afgelopen vijf jaar preses is geweest.

Liefde voor de Kerk

Ds. van Meggelen is blij met het vertrouwen dat de generale synode in haar stelt. “Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.”

Toespraak na verkiezing

>Bekijk hier de toespraak van de ds. Van Meggelen

Werkervaring

Van Meggelen is momenteel predikant van de protestantse gemeente Breda. Daarvoor is zij predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik. Van Meggelen studeerde theologie aan de TUA-Apeldoorn (CGK) en de ThUK te Kampen. Ze is afgestudeerd in Kerkrecht, Systematische Theologie en Nieuwe Testament.

Naast haar predikantschap bekleedt Van Meggelen op dit moment een aantal bestuurlijke functies: ze is lid CIO-M (Contactorgaan in overheidszaken militairen), lid van Kerk & Krijgsmacht, bestuurslid Seminarium Bond Vrije Evangelische Gemeenten, lid regiowerkgroep Vacare en kerkvisitator Brabant/Zuid-Limburg.

Overige gekozen leden moderamen

Daarnaast is ouderling Yke Luinenburg (classis Westerkwartier) gekozen als assessor III in het moderamen. Hij volgt Adrie Bijl (classis Ede) op. Als assessor II is ouderling-kerkrentmeester Max van der Klooster (classis Dordrecht) herverkozen.

Kennismakingsinterviews met ds. Van Meggelen

De Protestantse Kerk in Nederland is het grootste protestantse kerkgenootschap in Nederland. De Protestantse Kerk heeft 1.850.000 leden, verdeeld over 1572 gemeenten.

 »lees verder»

 

Vergadering generale synode. Kijk live mee via Synode TV
Deze extra vergadering van de generale synode is belegd vanwege de voortgang van de besluitvorming over de kerkordelijke doorvertaling van Kerk2025. De agenda is dan ook nagenoeg geheel gevuld met deze bespreking.

Het openbare gedeelte van deze vergadering wordt online uitgezonden door de Reformatorische Omroep.

Het is ook mogelijk om mee te lezen met het liveblog van het Reformatorisch Dagblad.

> Lees hier wat er op vorige synodevergaderingen is besproken en besloten.

Locatie

Nieuw Hydepark, Doorn

Website

http://www.protestantsekerk.nl/synode

 »lees verder»

 

Geen geld, toch boodschappen bij de sociale supermarkt
Mensen in armoede blijken vaak te weinig geld te hebben om een goede maaltijd op tafel te zetten. In Almere runnen dertien kerken daarom samen een sociale supermarkt.

Mensen met een laag inkomen kunnen hun boodschappen doen in de sociale supermarkt. Ze ontvangen een chipknip die is opgeladen met een bedrag dat past bij hun persoonlijke situatie en gezinsgrootte. Met deze pas kunnen ze zelf kiezen wat ze nodig hebben en afrekenen bij de kassa. Een uniek concept.

Ook Jolanda is er enorm mee geholpen. Nadat het bedrijf van haar man plotseling failliet was gegaan, stond het gezin plotseling op straat. Ze vonden tijdelijk onderdak, maar geld voor boodschappen was er niet. Gelukkig kon Jolanda boodschappen doen bij de sociale supermarkt. “Je kiest zelf wat je koopt, dat is heel prettig.”

De sociale supermarkt is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Almere. Diaconaal werker Peter Mons is namens de kerken directeur. Peter: “Een aantal jaar geleden hebben drie mensen namens het Beraad van Kerken verkend hoe we als kerken gezamenlijk diaconaal present kunnen zijn in Almere. Zij hebben geïnventariseerd waar de grootste noden zaten. Uit die verkenning zijn drie initiatieven voortgekomen: een voedselproject, een noodfonds voor actuele financiële noden en een opvanghuis waar we zestien mensen tijdelijk onderdak kunnen bieden.”

Tijdelijke oplossing
Wie in aanmerking komt om boodschappen te doen bij de sociale supermarkt krijgt, naast een pas met een budget, ook ondersteuning om de financiële situatie weer op orde te brengen. Peter: “Ook met de supermarkt richten we ons op zelfredzaamheid. De sociale supermarkt is slechts een tijdelijke oplossing. Het uiteindelijke doel is dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen winkelen in een reguliere supermarkt.”
Met cursussen over financiën en een financieel spreekuur helpen medewerkers en vrijwilligers klanten bij financiële zaken. “Gemiddeld kunnen mensen na 6,5 maand zichzelf min of meer redden en weer elders boodschappen doen.” Dat komt volgens Peter vooral door “de intensieve samenwerking die we hebben met de overige kerkelijke initiatieven waaronder het noodfonds en andere hulpverleners en instanties in Almere.”

Grote stap
Jolanda maakte bijna een jaar gebruik van de sociale supermarkt. Terugblikkend vertelt ze: “Je denkt altijd: dat overkomt anderen. En ineens ben jij degene die moet aankloppen voor hulp. Ik vond de stap naar de sociale supermarkt enorm groot, maar was heel blij dat ie er was. Ik herinner me vooral dat ik zo vriendelijk werd ontvangen en niemand mij veroordeelde. Ook de extra aandacht is me bijgebleven: toen mijn jongste jarig was, kregen we een verjaardagspakket met traktaties, cakemix, slingers en cadeautjes. Dat maakte grote indruk op me.”

Met steun van Peter Mons en haar bewindvoerder vond Jolanda onderdak en bracht ze haar financiën op orde. Ze maakt niet langer gebruik van de sociale supermarkt. “Ik ben heel blij met alle hulp en begeleiding die ik heb gekregen.”

Drie tieners
Irene is een van de huidige klanten. “Na een scheiding kwam ik in de bijstand. Met drie opgroeiende tieners is dat enorm zwaar. Ik moet mijn kinderen voortdurend dingen ontzeggen die ik hen zo graag gun: een vakantie, een dagje uit, spontaan iets kopen. Aan het begin van het schooljaar moest een van mijn kinderen eigenlijk naar de kapper. Die € 15,- kon ik niet missen, maar je wilt ook niet dat je kind lijdt onder de situatie. Dus koos ik toch voor de kapper, terwijl ik het geld eigenlijk nodig had voor boodschappen.”

Een paar maanden geleden werd door een ongelukkige samenloop van omstandigheden beslag gelegd op de uitkering van Irene. Dat was het moment waarop haar maatschappelijk werkster Irene aanmeldde voor de sociale supermarkt. Irene: “Naast verse producten koop ik vooral groenten in blik en soms vlees. Ik neem ook altijd een fles frisdrank of een pak chocomel mee. Het is zo fijn dat ik mijn kinderen daar een groot plezier mee kan doen. Als dit er niet zou zijn, zou ik echt in zak en as zitten.”

Inzamelingsacties
Jaarlijks maken zo’n 1.300 gezinnen gebruik van de sociale supermarkt. Peter: “Per gezin kost dat gemiddeld 400 euro. De financiering van de supermarkt is dan ook een voortdurende uitdaging. Als kerken in dit ‘nieuwe land’ hebben we geen historisch vermogen. Gelukkig steunen de gemeente en diverse fondsen ons werk. Ook zijn er iedere maand inzamelingsacties bij plaatselijke supermarkten. Vorig jaar Kerst zelfs bij zeventien supermarkten tegelijk. Verder kijken we vooral wat we wel kunnen doen met de middelen die ons ter beschikking staan.”

Wekelijks zetten zo’n honderdvijftig vaste vrijwilligers zich in. Zij vullen vakken, bemensen de kassa of zijn actief als spreekuurmedewerker of cursusleider. Peter: “We komen behoorlijk vaak en positief in het lokale nieuws, dat trekt vrijwilligers aan. Verder denk ik dat wanneer je een leuke organisatie bent en een ontspannen sfeer weet te creëren, veel mensen bereid zijn hun steentje bij te dragen. Onze vrijwilligers zijn lang niet allemaal kerkelijk. Wel zie je dat bijna iedereen enige binding met de kerk heeft, vaak uit het verleden. We benoemen niet dat we een kerkelijk initiatief zijn, toch is het geloofsgesprek aan de lunchtafel hier vaak zeer levendig.”

Unieke aanpak
Volgens Peter is de aanpak in Almere uniek. “Er komen regelmatig vrijwilligers van voedselbanken bij ons kijken. Je ontdekt dan snel de verschillen. Voedselbanken werken met wat zij binnenkrijgen aan producten, wij werken vraaggestuurd. Dat betekent dat ik ‘nee’ zeg als iemand 1.000 liter melk aanbiedt, maar ook dat we soms producten inkopen omdat we een assortiment van 110 basisproducten garanderen. Dit ‘denken vanuit de klant’ maakt onze aanpak anders.”

“Ik merk dat mensen vaak grote bezwaren zien om iets dergelijks op te zetten. Toch is mijn advies: durf het gewoon! Mensen in het ‘oude land’ zien voor ieder goed idee soms wel vijf bezwaren. In Almere heerst vooral een pioniersmentaliteit: gewoon beginnen. Dat raad ik anderen aan. En iedereen is welkom om bij ons in Almere inspiratie op te doen.”

De sociale supermarkt in Almere is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Een artikel over het werk van de sociale supermarkt is ook te lezen in Petrus, het nieuwe ledenmagazine van de Protestantse Kerk. U kunt een gratis abonnement aanvragen via www.petrusmagazine.nl.

 

 »lees verder»

 

Ds. Ebi Wassenaar van Rhenoy werkt aan thuiskomst
In november 2017 raakte ds. Wassenaar uit Rhenoy ernstig gewond door een aanval. Hoe is het nu met haar? Ds. René de Reuver bracht haar een bezoek en doet verslag. 'Ds. Wassenaar hoopt straks, op één of andere wijze, er weer als dominee voor de mensen in Rhenoy te kunnen zijn.'

In november gebeurde er in de kerk van Rhenoy iets verschrikkelijk. Ds. Ebi Wassenaar, de dominee van het rustieke dorpje, werd na een afspraak met de pianostemmer in de kerk, uren later ernstig gewond door haar vriendin gevonden op de vloer in de hal van de kerk. De verwondingen aan het hoofd van ds. Wassenaar waren hevig. Een forse bloeding onder haar schedel bedreigde haar leven. Verschillende operaties volgden. Deze hebben haar leven gered.

Na weken in het ziekenhuis is ds. Wassenaar opgenomen in een revalidatiecentrum. Sinds enkele weken is zij, dankzij de goede zorg van haar vriendin, de weekenden weer thuis.

Steeds meer dringen de gevolgen van het misdrijf tot ds. Wassenaar door. Gelukkig zijn haar karakter, verstand, gehoor, gezicht en grote hart voor mensen niet aangetast. Helaas geldt dit niet voor haar hele lichaam. Haar linkerzij is grotendeels verlamd. Lopen en staan kan ze nog maar heel beperkt. Bij veel moet ze geholpen worden. Fietsen en autorijden gaan niet meer. Voortbewegen zal voortaan in een elektrische rolstoel moeten.

In het revalidatiecentrum werkt ds. Wassenaar aan haar herstel. Ze ziet ernaar uit over enkele weken weer definitief naar huis te kunnen gaan. Thuiszorg en de nodige aanpassingen zijn dan wel noodzakelijk.

Ondanks dit alles hoopt ds. Wassenaar straks, op een of andere wijze, er weer als dominee voor de mensen in Rhenoy te kunnen zijn. Tijdens ons laatste gesprek vertelde zij: ‘Hoe verdrietig alles ook is, toch ben ik gelukkig. Soms heb ik nare flashbacks. De start van het proces van de mogelijke dader, later deze maand, rakelt alles weer op. Maar ik ben blij er nog te zijn. Het meeleven van zoveel mensen raakt me diep. De toewijding en zorg van mijn vriendin helpen me enorm. Het geloof geeft me hoop. Met Pasen hoop ik weer in de kerk te zijn. Ik voel me geworteld in God.’

Ds. René de Reuver, scriba generale synode, naar aanleiding van een bezoek aan ds. Wassenaar op dinsdag 6 maart 2018

> 23 november 2017: Een drama dat ons allen schokt 

 

 »lees verder»

 

Zaanse Passion met Syrisch tintje
Drie jaar geleden werden 1500 vluchtelingen opgevangen in een groot tentenkamp in het Veldpark in Zaandam. Op 24 maart is deze plek de locatie voor de Zaanse Passion. Syrische statushouders hebben een bijzondere inbreng en spelen een aantal van de hoofdrollen.

Er wordt al maanden stevig gerepeteerd voor de grote avond. De Zaanse Henny, Annie en Lotte, om zomaar wat deelnemers te noemen, zingen en repeteren zij aan zij met de Syrische George, Jareer en Nabil. Op deze manier wordt er verbinding gelegd tussen mensen van alle werelddelen, geloven en achtergronden. "Muziek en het verbindende karakter van Jezus' optreden 2000 jaar geleden vormen de kern van ons project", aldus ds. Mirjam Sloots, predikant van de Protestantse Kerk De Ontmoeting in Zaandijk.

Om 20.00 uur wordt de avond geopend met het Syrische lied ‘Thuisland’, gezongen door de Syrisch christelijke zanger Tony Sbat uit Aleppo. Het lied roept de sfeer op van het geboorteland van Jezus. Sbat speelt een hoofdrol in de Passion als leerling van Jezus. Regisseur Ferdinand Borger, theoloog en programmamaker bij de IKON/NCRV, laat het verhaal door zo’n 40 talentvolle Zaankanters verrassend verbeelden.

De organisatie is in handen van de protestantse kerken in Koog-Zaandijk, Zaandam en Wormerveer en het Apostolisch Genootschap vanuit Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek", vertelt ds. Mirjam Sloots. Ze vindt het bijzonder dat Syrische vluchtelingen een eigen inbreng hebben in het eigentijdse verhaal. “Na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015, wilden we graag een positief tegengeluid laten horen. Het idee ontstond om samen de musical Santiago uit te voeren. Toen we begonnen met de repetities, werden vluchtelingen opgevangen in het Veldpark. Daardoor leerden we Syrische muzikanten kennen die Oosterse muziek inbrachten. Een verrijking!"

Verlicht kruis als symbool
Voorafgaand aan de uitvoering van de Passion dragen welzijnsorganisaties een wit verlicht kruis in een symbolische tocht door de wijk. Motto van de tocht is 'Draag en verlicht elkaars leed en lasten in de Zaanstreek'. Sociale wijkteams, brandweer, mantelzorgers, kunstenaars, een divers gezelschap loopt dan door de straten. In de muzikale uitvoering zal ook een Syrisch lied en gebed te horen zijn. "Syrische muziek komt als een rode draad terug in de voorstelling. In het script van de Passion benadrukken we de verbindende rol van Jezus. Mooi verwoord in het lied: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen", vertelt ds. Sloots.

Projectvorm verbindt
Zo´n grote voorstelling voorbereiden kost veel tijd en energie."We zochten naar een projectvorm die mensen met elkaar verbindt", aldus ds. Sloots. "Samen zetten we op deze manier in tien weken iets moois neer. Daarbij willen we naar buiten gericht zijn." De Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek werkt hierin verbindend. “Als kerk willen we graag open en gastvrij zijn, en op deze manier kunnen we dat vormgeven. Mensen doen zaterdagen lang mee aan projecten. Er ontstaat een nieuwe ‘familie’, een nieuwe vorm van kerkzijn. Whatsapp-groepen blijven bestaan, mensen verbinden zich aan elkaar. Samen eten, zingen en spelen is eigenlijk een andere vorm van dialoog - heel leuk.”

> Zaanse Passion, zaterdag 24 maart a.s. 20.00 uur, Burg. In ‘t Veldpark, Zaandam, toegang gratis. Voorafgaand kunt u aansluiten bij de symbolische tocht, die om 19.00 uur vertrekt vanaf de Burcht.

Een eigen Passion organiseren in uw gemeente? Op www.protestantsekerk.nl/pasen vindt u een voorbeeldscript, begroting en draaiboek, beschikbaar gesteld door de Protestantse Gemeente Zaandam. Op deze pagina zijn allerlei tips, ideeën rond bezinning, en weetjes te vinden om samen met uw kerk én uw buurt toe te leven naar Pasen.

 »lees verder»

 

Huiskamervieringen in Leeuwarden: ongedwongen en laagdrempelig
In 2012 sloot de Adelaarkerk in Leeuwarden voorgoed haar deuren. Toch blijft de kerk aanwezig in de buurt. Maar nu vanuit de huiskamer van een rijtjeswoning. Elke woensdagavond wordt er een huiskamerviering gehouden.

Zes oudere dames stappen in de vroege avond de huiskamerkerk in de Leeuwardense buitenwijk Bilgaard binnen en nemen plaats aan de drie tafels. Bijbels en liedboeken liggen al klaar in keurige stapeltjes. De woonkamer is met een paar eenvoudige meubels en accessoires omgetoverd tot een knus kerkzaaltje: met lange siergordijnen voor het raam, een houten katheder met Bijbel, een paaskaars, avondmaalstel en doopvont. Aan de wand hangen houten panelen met gebrandschilderde ramen uit de Adelaarkerk.
De sluiting daarvan is het gevolg van een fusie tussen drie kerkgemeenten, die nu samen de Protestantse Gemeente Leeuwarden vormen. De zondagse diensten worden in de Grote of Jacobijnerkerk in het centrum van de stad gehouden. De Adelaarkerk krijgt een nieuwe bestemming als zorgcomplex. ‘We hebben het daar heel goed gehad’, vertelt predikant Aat Roest. ‘Maar we moesten de pijn van de sluiting verdragen en ons met nieuw elan richten op de toekomst. Omdat we niet helemaal wilden verdwijnen uit deze vrij vergrijsde wijkgemeente zochten we naar een alternatieve manier om toch zo dicht mogelijk bij de buurtbewoners te blijven. Voor velen van hen vormt de grote binnenstadskerk een drempel. Daarom zijn de bijeenkomsten hier ongedwongen en laagdrempelig. Ik draag ook bewust mijn daagse kleren, zodat ik niet ambtelijk overkom.’

Volop in gebruik

Mede dankzij legaten kon de kerk dit huis aankopen en inrichten met attributen uit het oude kerkgebouw. De gemeente verhuurt de bovenruimte en gebruikt de benedenverdieping voor laagdrempelige, kleinschalige bijeenkomsten, zoals vergaderingen, collegiaal overleg, leerhuisbijeenkomsten en een koffiedrinkochtend. Op dinsdagmiddag houdt Roest een inloopspreekuur om buurtbewoners de kans te geven bij te praten met de dominee. Sinds september houdt hij op woensdagavond deze korte gebedsbijeenkomst. Wekelijks komen er drie tot tien gelovigen samen.
Vlak voor de voorganger de kleine tafelkaarsjes met de vlam van de Paaskaars aansteekt en de dienst begint, stapt de 85-jarige Lolke Koolstra binnen. Hij woont niet in Bilgaard, maar is een trouwe bezoeker van de woensdagavondsamenkomst. Hij kwam negen jaar geleden alleen te staan. ‘Ik merkte dat ik daarna mijn ritme van vaste rituelen kwijt was. Mijn vrouw en ik lazen bijvoorbeeld altijd samen uit de Bijbel. Dat miste ik. Het is plezierig om hier samen te zijn en een moment van rust en bezinning te ervaren. Vooral de gebeden vind ik mooi. Ik kan ze vaak woord voor woord meezeggen.’

Stiltemoment

De dienst, in de vorm van een getijdengebed, duurt meestal twintig minuten. Toch voelt het langer aan, mogelijk vanwege de vele stiltemomenten en liederen. Bij gebrek aan een instrument zingt de voorganger zelf iets harder, zodat de vol beleving meezingende dames de melodie goed kunnen volgen. Na een eerste kort stiltemoment volgen liederen, gebeden, een psalmgebed en de Bijbellezing uit Matteüs 11 elkaar snel op. Voorganger Roest houdt de vaart erin totdat hij ruimte inlast voor een langere stilte, waarin de aanwezigen de Bijbeltekst zelf kunnen overdenken. Iedereen kijkt zwijgend voor zich uit en even horen we alleen de tikkende huiskamerklok. Na de stilte komt het afsluitende Onze Vader wat moeizaam op gang. Dan volgen nog voorbeden, opnieuw een kort stil gebed en ten slotte een gezongen avondgebed en de zegening.

Positieve ervaring

‘Ik ben blij dat ik hier weer een keer ben geweest’, zegt oud-scriba Maike Maurits net voor ze weer naar buiten loopt. ‘Ik kan niet altijd komen omdat ik meestal op woensdagavond sport, maar het is telkens een heel positieve ervaring. Die stilte, de vredigheid, de verbinding met die prettig kleine groep; ik word er helemaal rustig van. Juist hier kom je als gelijkgestemden dichter bij elkaar.’ Ook dominee Roest kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. ‘Deze avonddiensten vormen voor de meeste bezoekers een rustpunt middenin de week. Een laagdrempelige manier om even een moment van bezinning te ervaren.’
Officieel is de avonddienst nog een experiment, maar Roest weet nu al dat hij er graag mee doorgaat. ‘Het moet nog groeien en meer bekendheid krijgen, maar ik zie voldoende belangstelling en aanknopingspunten om ermee door te gaan. De kerkgangers gaan bijvoorbeeld ook steeds vaker zelf in een dienst voor, wat prima kan met de vorm van het getijdengebed. Zelf ben ik er dan alleen als deelnemer.’
Roest vermoedt dat huisgemeenten meer toekomst hebben dan traditionele grootschalige kerkgemeenschappen. ‘Die worden steeds kleiner en er verdwijnen steeds meer kerkgebouwen. De behoefte aan plekken waar mensen tot rust kunnen komen en tot bezinning op de grote daden van God zal echter blijven. Daar haken we nu al op in.’

Tips

 • Zoek draagvlak in de buurt en leg vooraf duidelijk uit wat de bedoeling is. Zo’n nieuwe kerkvorm kan vragen oproepen bij buurtbewoners. 
 • Denk kleinschalig. Veel klassieke kerkgebouwen zijn te groot en gemeenschappen krimpen. Huiskamerkerken zijn toekomstbestendiger.
 • Maak de huiskamerkerk laagdrempelig en reken op een klein begin. Waar twee of drie bijeen zijn, bestaat al een gemeenschap. 
 • Ga bij de invulling van het activiteitenprogramma uit van de vraag van mensen die komen/aanwezig zijn Zorg bij de start dat de financiering ook op middellange termijn - bijvoorbeeld drie jaar - op orde is. Bedenk dat huren ook een optie is. 

In oktober sprak de generale synode over huisgemeenten, als onderdeel van de toekomstvisie van de Protestantse Kerk (lees ook: Huisgemeente: aangeklede groep of uitgeklede gemeente?) In april krijgt dat gesprek een vervolg.

Dit artikel komt uit het maartnummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan.

Tekst: Wieger Favier
Foto: Yvonne Brandwijk

 »lees verder»

 

Hoe ben je samen kerk als mensen onderling sterk verschillen?
De allervroegste christelijke kerk spatte door deze verschillen bijna uiteen. Volgens ds. René de Reuver kan de weg die men toen vond om samen kerk te zijn ons vandaag helpen om één kerk te zijn van mensen met heel verschillende achtergronden en gewoonten.

Onenigheid in Jeruzalem

‘Wat jullie toelaten, kan echt niet. Zonder besnijdenis hoor je niet bij het volk van God. Wij hebben dit niet verzonnen, God zelf heeft het bevolen. Trouwens, ook de spijswetten kun je niet zomaar aan je laars lappen. Mozes zou het eens moeten horen.’
De sfeer moet om te snijden geweest zijn, in Jeruzalem. Paulus en Barnabas krijgen de wind van voren. Hoe halen ze het in hun hoofd om in de joodse gemeenten in Klein Asia, het huidige Turkije, de deuren open te zetten voor niet-joden. Om niet van hen te eisen zich te besnijden en zich aan de spijswetten te houden. Voor menigeen in Jeruzalem is de grens bereikt. Die gemeenten zijn hun gemeente en kerk niet meer.

Eerste christenen in Antiochië

Vanwaar deze spanning? Hoe is het zover gekomen? Lucas schrijft er uitvoerig over in de Handelingen van de Apostelen (hoofdstukken 11 t/m 15).
Na de gewelddadige dood van Stefanus is het onrustig in Jeruzalem. Diverse leerlingen van Jezus hebben het zwaar. Zij worden vervolgd en uit de stad gejaagd. Sommigen vluchten naar Antiochië, een stad ten noorden van Libanon. Van de nood maken zij een deugd: ook hier vertellen zij over wat God in Jezus heeft gedaan. Sommigen richten zich op joden, anderen op niet-joden. Met als gevolg dat veel Grieken tot geloof komen.
Al snel hoort men in Jeruzalem hiervan. Om de verhalen uit de eerste hand te kunnen vernemen stuurt men Barnabas naar Antiochië. De ontmoeting met de nieuwe gelovigen in Antiochië raakt hem. Hij ziet dat God ook onder de Grieken aan het werk is.
De reactie van Barnabas is treffend. Hij zoomt niet in op de verschillen maar op het geloof dat hij ziet opbloeien. In plaats van de gemeente van Antiochië te corrigeren bemoedigt hij hen. Hij gaat op zoek naar een assistent die hem kan helpen de gelovigen toe te rusten en in hun geloof te versterken.
Hij vindt Paulus – die dan nog Saulus heet. Een heel jaar lang onderrichten zij de nieuwe joodse en Griekse gelovigen. In Antiochië worden zij voor het eerst christenen genoemd (11:26).
Het is opvallend dat Barnabas niet focust op de verschillen maar op de weg die God met hen gaat. Hij ziet dat Gods Geest aan het werk is in Antiochië.
Nog twee details zijn leerzaam voor het samen-kerk-met-verschillen zijn.
Het eerste is dat de christenen in Antiochië zich niet afzetten tegen de moedergemeente in Jeruzalem. Integendeel. Als Judea getroffen wordt door een hongersnood geeft ieder naar vermogen gul voor de zusters en broeders in Jeruzalem (11:29).
Wat ook opvalt is de missionaire drive van deze nieuwe gemeente. Ook anderen wil men laten delen in de vreugde van het evangelie. Hun twee ‘eerste dominees’ Barnabas en Paulus houden ze niet vast, maar zenden ze uit. Aangespoord door de Geest, na samen gevast en gebeden te hebben, laten zij hen gaan. Zo begint Paulus zijn eerste zendingsreis.

Samen één kerk?

Hoe prachtig het verhaal van de gemeente van Antiochië ook is, ze verschilt wel fors van die van Jeruzalem. Veel gelovigen in Jeruzalem, de theologen voorop(!), zijn hier niet blij mee. Zij vragen zich bezorgd af of dit nog wel hún kerk is…
Het zendingswerk van Paulus en Barnabas wordt gezegend. Joodse geloofsgemeenschappen in het Romeinse rijk groeien door hun werk uit tot christelijke gemeenschappen waarin ook niet-joden volop participeren. Zij leven van de Woorden van God. Erkennen Jezus als Heer en eten samen.
Terug in Antiochië vertellen Paulus en Barnabas met enthousiasme over de zegen die zij hebben ervaren. Ook niet-joden komen tot geloof! Nieuwe geloofsgemeenschappen zijn ontstaan.
De leerlingen – van Jezus ! – uit Judea die dit horen zijn minder enthousiast. Is dit nog wel onze kerk? Zo vragen zij zich af. Behoren zij wel tot ónze kerk?
De vragen die zij Paulus en Barnabas stellen doen ertoe. Wie herkent ze niet? Je moet maar geconfronteerd worden met een gemeente waar het qua vorm en inhoud heel anders toegaat. Vergelijkbare vragen komen dan als vanzelf op. Ze moeten niet weggedrukt worden, maar aan de orde komen. Ze gaan namelijk over de identiteit en eenheid van de kerk.

Terug naar de kern

In Antiochië neemt men de kritische vragen van de broeders en zusters uit Jeruzalem serieus. Men besluit ze voor te leggen aan de moedergemeente in Jeruzalem. De apostelen en oudsten van de kerk moeten er zich over uitspreken.
Een wijs en leerzaam besluit. Over principiële kwesties kun je alleen in gezamenlijkheid beslissen. Kerk ben je niet alleen, maar samen.
Paulus en Barnabas lukt het niet om de impasse te doorbreken. Na hen neemt Petrus het woord. Hij verhaalt wat hem is overkomen bij de Romeinse hoofdman Cornelius. God heeft hem over de streep getrokken om samen met de onbesneden Cornelius te eten. Deze ervaring heeft hem geleerd ‘dat we (als joden en niet-joden) alleen door de genade van de Heer Jezus Christus gered kunnen worden’ (15:11).
Jakobus, de broer van Jezus en voorganger van de gemeente van Jeruzalem, krijgt vervolgens het woord. Hij onderstreept de woorden van Petrus. Heidenen, ofwel: niet-joden, die zich tot God bekeren moet geen ‘al te grote last worden opgelegd’ (15:19). Besnijdenis en spijsweten behoren specifiek bij het joodse volk. Zij gelden niet voor niet-joodse gelovigen. Wel moet er samen gegeten kunnen worden. Dit is essentieel voor het samen kerk zijn. Jakobus’ conclusie is helder: deze ontmoeting moet plaats kunnen vinden zonder dat niet-joden zich als joden hoeven te gedragen. Niet iemands afkomst, maar Gods genade in Jezus redt een mens.
Het besluit wordt in een brief vastgelegd. Als teken van de eenheid stuurt men Paulus en Barnabas en twee afgevaardigden uit Jeruzalem naar Antiochië. Zij moeten de brief aan de gemeente overhandigen. De brief is helder. Ze schept ruimte. ‘Het heeft’, zo staat erin te lezen, ‘de heilige Geest en ons goed gedacht u verder geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is’ (15:28).

Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen

Dit conflict in de eerste decennia van de kerk maakt duidelijk hoe om te gaan met diversiteit binnen de ene kerk. De hoogspanning die op het conflict van toen stond is voor ons nu nauwelijks nog in te voelen. Besnijdenis en de spijswetten waren – en zijn! – bepalend voor het volk van God. God zelf had hiertoe besloten. Zij markeren het verbond met zijn volk. Geen van de evangelisten vertelt dat Jezus ze niet van belang vond of heeft afgeschaft. Waarom zouden deze voorschriften dan niet gelden voor de christelijke gemeente?
Terechte en diepe vragen. Het conflict had alles in zich om uit te groeien tot de eerste kerksplitsing. In een christelijke kerk voor joden en één voor niet-joden. Deze scheuring is voorkomen, doordat wat het zwaarst is, ook het zwaarst moet wegen. Niet de afkomst, gewoonten of de vorm van het kerkzijn zijn beslissend, maar de genade van God. Met de woorden van Petrus: ‘alleen de genade van de Heer Jezus Christus redt een mens’. De heilige Geest brengt heel verschillende mensen samen. Verenigt hen in Jezus, de mens geworden genade van God. Niet de afkomst, gewoonten, wijze van doen vormt de eenheid van de gelovigen, maar Jezus.
Lucas laat ons zien dat de Geest van God christenen van joodse én van niet-joodse huize verenigt, zonder hun onderlinge verschillen weg te poetsen. De verschillen beletten de eenheid niet. Integendeel, ze geven haar diepgang en glans.

Eenheid in verscheidenheid

Wie bij Christus hoort, hoort bij elkaar. Een kerk die zich isoleert en de band met anderen verbreekt, houdt op kerk te zijn.
Halverwege de eerste eeuw waren er in Korinte verschillende kleine christelijke gemeenschappen gegroeid. In plaats van elkaar te versterken en samen kerk te zijn beconcurreerden zij elkaar. Paulus bekritiseert dit door te vragen: ‘Is Christus soms verdeeld?’ (1 Korintiërs 1:13).
Niet de verscheidenheid maar de onderlinge concurrentie verbreekt de eenheid. Diversiteit is juist nodig om de volheid van Gods genade te vatten. Alleen samen met alle – verschillende ! – heiligen kunnen we iets vatten van de hoogte en diepte, lengte en breedte van Gods liefde (Efeziërs 3:18,19). Alleen samen, met alle onderlinge verschillen, vormen wij het lichaam van Christus (1 Korintiërs 12). Niemand kan dit op z’n eentje.
Eenheid in Christus vraagt om diversiteit van gemeenten, gaven en gewoonten. Verscheidenheid vraagt om eenheid in Christus. Immers, alleen sámen zijn we één kerk.

Kliederkerk als hedendaags voorbeeld

Een protestantse gemeente had besloten te starten met een kliederkerk. Een aantal gemeenteleden wilde dit dragen. Zij hebben in Engeland enkele messy churches bezocht en vermoeden dat dit een geweldige missionaire impuls kan zijn voor hun gemeente. Ze hebben ook gezien hoe leuk het is voor kinderen én ouderen.
Met enthousiasme heeft de kerkenraad ingestemd met hun initiatief. Vanaf het begin was het een groot succes. Eens per maand loopt het buurtcentrum vol met ouders en hun kind(eren), of opa’s en oma’s met hun kleinkind(eren) om eerst samen te spelen, vervolgens creatief bezig te zijn met een thema waar later iets over wordt verteld, om tenslotte gezellig met elkaar te eten. Velen die nooit in de kerk kwamen, zijn elke maand van de partij. Ook gemeenteleden doen enthousiast mee. Voor menigeen is de kliederkerk hun kerk geworden..
Het ‘succes’ van de kliederkerk heeft echter ook zijn weerslag op de gewone zondagse kerkdienst. De kliederkerk bloeit en groeit, terwijl de gewone zondagse eredienst minder wordt bezocht. Deze ontwikkeling veroorzaakt onderlinge spanning. Men herkent zich steeds minder in elkaars vorm van kerkzijn. De één vindt de gewone kerkdienst niet meer van deze tijd en komt hier niet meer; de ander vindt de kliederkerk veel te oppervlakkig en rommelig en vindt dit geen kerk.

Handvatten om met verschillen om te gaan

Hoe om te gaan met deze spanning? Kan het verhaal uit de Handelingen van de Apostelen hierbij helpen? Is dit behulpzaam in het bovenstaande praktijkvoorbeeld? Ziet u er handvatten in voor dit concrete conflict?

U kunt hierbij denken aan:

 1. Horen wat de ander beweegt
  Barnabas wordt naar Antiochië gestuurd om te proeven wat daar gaande is. Hij luistert goed en merkt dat God aan het werk is. Daar is hij blij om. 
 2. Elkaar dragen
  Barnabas zoekt een hulp voor de gemeente in Antiochië. En zij collecteren voor de door hongersnood getroffen gemeente in Jeruzalem. 
 3. Samen zoeken naar een oplossing
  Het conflict wordt in gezamenlijkheid besproken. Verhalen worden gedeeld, moeiten geuit en een oplossing gezocht die recht doet aan ieders eigenheid. 
 4. De eenheid wordt verdiept
  Niet langer is de afkomst en traditie beslissend, maar de genade van God in Jezus. Hij verenigt heel verschillende mensen die wel sámen moeten kunnen eten. 
 5. Open voor de verrassing van de Geest
  De oplossing is geen gevolg van slim opereren, maar een geschenk van God. De heilige Geest wijst de weg. 

Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Dit artikel is eerder verschenen in het Ouderlingenblad. Een tijdschrift over pastoraat en gemeenteopbouw.

 »lees verder»

 

Poerim: Wat kunnen we leren van Ester?
Vandaag viert de Joodse gemeenschap Poerim. Een feest dat christenen niet vieren, maar het verhaal is wel bekend, namelijk uit het bijbelboek Ester. Hierin wordt verteld hoe een Joods meisje, genaamd Ester, met de machtige koning Ahasveros trouwt. Maar wat voor diepere laag zit er eigenlijk in het verhaal van Ester? Een rabbijn legt het uit.

Leerhuis in de Marktpleinkerk

De werkgroep Kerk en Israël van de classis Hoofddorp organiseerde een leerhuis waar rabbijn Marianne van Praag sprak over het ontstaan van het feest Poerim en de verborgen betekenissen in het boek Ester. Maar waarom wordt er een leerhuis georganiseerd? De werkgroep schrijft: ´We willen graag het denken over de relatie tussen Kerk en Israël bevorderen en stimuleren. Interesse opwekken in de plaatselijke gemeenten. Eén van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd is het organiseren van een leerhuis in de Marktpleinkerk in Hoofddorp.´

Verborgen betekenissen

Ds. Van der Wal: ´Rabbijn van Praag gaf tijdens de avond haar visie op het Poerimfeest, in Joodse kring een van de kleinere feesten. Ze legde sterk de nadruk op de mystieke kant van Poerim. Naar haar mening is het verhaal van Ester nooit echt gebeurd. Zij noemde het ondenkbaar dat zo’n koning als Ahasveros met een meisje uit het volk zou trouwen.

Van Praag legt ook de teksten uit zoals ze in de grondtekst staan geschreven. De naam Ester komt volgens Van Praag van het Hebreeuwse werkwoord voor “verbergen”. Haar naam betekent: “Ik die verborgen ben”. In het boek Ester is haar identiteit eigenlijk ook verborgen en is God verborgen, maar in alles wat gebeurt is God voluit aanwezig. Zo zeggen wij dat ook: Gods werken spreken in het boek Ester.´

Ds. Van der Wal vat het betoog van de rabbijn samen. ´Van Praag stelde dat het hele verhaal van Ester berust op toeval. Ester is op het juiste moment op de juiste plaats. Daarachter schuilt een grotere macht.´ Van Praag haalt ook lessen uit het verhaal die ook nu nog nuttig zijn. ´Neem nu een man als Haman, hij dacht alles onder controle te hebben, maar hij had buiten Ester gerekend. Wij hebben het grotere overzicht niet van hoe de gebeurtenissen met elkaar samenhangen. Dat kunnen we ook zien aan de Esterrol. Deze is aan één kant beschreven. Het verhaal ontrolt zich letterlijk. Het verleden wordt bedekt, de toekomst is bedekt. Zo is de rol als het leven.´

Een les van Ester voor ons

Ds. Van der Wal: ´De reacties achteraf waren zeer positief. Het was nieuw voor veel deelnemers om deze onhistorische visie op het verhaal van Ester te horen. Van Praag legde uit dat je het verhaal van Ester ook kan betrekken op jezelf als mens. De kern van haar betoog was dan ook: door moeilijkheden heen komt het leven tot verlossing. Zij vergeleek dat met een roos: langs doornen tot de bloem komen. Susan, de stad in het verhaal Ester, is de stad van de roos (shoshana).´

---

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. In de kerkorde staat dat de kerk geroepen is om in al haar geledingen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Wat wordt er met de verschillende bewoordingen bedoeld?

 »lees verder»

 

Toeleven naar Pasen, dicht bij de hemel
Vlieland is niet alleen een geliefde bestemming voor rustzoekers, natuurliefhebbers en zeehondenspotters. Op Witte Donderdag ontvangt het eiland voor de derde keer een groep moderne pelgrims, om de dagen rond Pasen intensief samen te beleven.

De Paaspelgrimage is een initiatief van - onder andere - dominee Frans Weeda van de Protestantse Gemeente Vlieland. Vlieland is echt een eiland voor pelgrims, vertelt hij. “Mensen die naar het eiland komen zijn helemaal weg uit hun gewone leven; alleen al het losgooien van de trossen van de veerboot brengt een vrijheidsgevoel teweeg. Daardoor kan ruimte komen om allerlei vertrouwde dingen als nieuw te beleven.”

In het licht van Pasen

De pelgrimage is opgezet rond vier kerkdiensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Eerste Paasdag. “Naast deze vier liturgische samenkomsten met de gemeente, maken we een lange meditatieve wandeling, eten we samen en is er gelegenheid voor stilte en meditatie. Er is ook ruimte voor wat uit de groep zelf komt. Zo wordt de paasperiode stap voor stap, dag voor dag, als pelgrim beleefd.” Ds. Weeda ziet dat het initiatief beantwoordt aan een behoefte. “Ik heb sterk de indruk dat veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe of hernieuwde spirituele basis onder hun leven. Tijdens de pelgrimage staan we stil bij vragen als: Wat betekent Pasen voor jou? Wat zou je willen dat het kon betekenen, en waar zitten de blokkades? Wie ben jij in het licht van dit verhaal? In een sfeer van vertrouwen gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen.”

Dicht bij de hemel

Door middel van de Paaspelgrimage legt de Protestantse Gemeente Vlieland heel bewust de verbinding met mensen ‘van de wal’. Frans Weeda: “Onze gemeente is heel klein, we hebben ongeveer twintig actieve leden. Net als het hele eiland leven we van de gasten die komen. We willen het unieke van Vlieland graag met hen delen.” Wat dat unieke is kan hij niet precies beschrijven, maar het eiland roept bij hem dezelfde sfeer op als het eiland Iona in Schotland. “Eén van de oprichters van de Iona-gemeenschap zei over dat eiland: ‘It’s a thin place’ - een plaats waar de scheidingslaag tussen hemel en aarde veel minder dik is dan op andere plaatsen. Voor mij is Vlieland ook zo’n plek, een hotspot van spiritualiteit - op zijn eigen bescheiden wijze.”

Meer weten over de Paaspelgrimage op Vlieland? Ga dan naar protestantsegemeentevlieland.nl.

Meer suggesties en werkvormen rondom Pasen vindt u op protestantsekerk.nl/pasen.

 »lees verder»

 

Kleine feestdagen te klein voor de kerk?
Op christelijke feestdagen als biddag, Hemelvaartsdag en Pinksteren gaan veel mensen eropuit, maar niet naar de kerk. Tijd om een alternatieve invulling voor deze dagen te zoeken of is dan het hek van de dam?

Dilemma viering christelijke feestdagen

Op dit dilemma reageerden een aantal mensen in het maartnummer van het blad woord&weg: ds. Jan Geene (hervormde gemeente Katwijk aan Zee), diaken Jan Heijdra (protestantse gemeente Maasland) en ds. Ron Koopmans van de hervormde Jozefkerk in Assen. Hieronder nog een aantal reacties van voor- en tegenstanders rond dit dilemma. En u kunt zelf ook meepraten over dit dilemma via facebook.

We geloven niet meer dat gewas en arbeid Gods gaven zijn

Ik heb met belangstelling kennis genomen van deze vraag. daarbij moet ik even wel vaststellen, dat de kerkgang in het algemeen terugloopt en dat het bezoek op dank- en biddagen en Hemelvaart mee in deze malaise deelt. Dat laat echter onverlet, dat er redenen zijn om dit punt aan de orde te stellen. Daarbij zou ik toch wel de bid- en dankdagen willen scheiden van de Hemelvaart. 

Om met de bid- en dankdagen te beginnen kun je zeggen, dat er niets op tegen is om die te verplaatsen naar de zondag. Alleen zou ik de plattelandsgemeenten de vrijheid willen laten om het door de week te doen. Overigens is het al jaren in vissersplaatsen een gewoonte om die dagen op zondag te vieren omdat dan de vissers thuis zijn. Bovendien gaat het om gewas en arbeid. Er zit echter een adder onder het gras. Dat is, dat we niet meer geloven, dat gewas en arbeid Gods gaven zijn. Dat laatste lijkt mij dan ook de grootste drempel om het in de week te blijven doen,

Tenslotte het feest van Hemelvaart. Ik zou dat niet een klein feest willen noemen. Het behoort tot de centrale heilsfeiten. Je mag het nooit loskoppelen van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Tenslotte heeft het alles te maken met de wederkomst van de Here Jezus en de voleinding. Er zijn heilsverwachtingen mee verbonden zoals de wederopstanding van de doden en het eeuwige leven. Hier ligt een opvoedende taak voor de predikers in Gods gemeente. Zelf preek ik graag met Hemelvaart over deze geweldige perspectieven.

Hartelijke groeten en gezegende feestdagen, Aad Dronkert (emeritus predikant)

Torn niet aan Hemelvaartsdag

De vraag is: moeten de kleine feestdagen, Hemelvaartsdag en bid- en dankdag blijven bestaan. Daarop zeg ik volmondig JA. Hoewel het kerkbezoek op die dagen terugloopt. Hemelvaartsdag hoort van oudsher gewoon thuis in het rijtje christelijke feestdagen. Daaraan moet en mag niet worden getornd. Al zijn er dan niet zoveel kerkgangers meer, het feit dat Jezus zijn Hemelse Troon bestijgt blijft. Dat is een feestelijk gebeuren. Daar mag iedereen aan worden herinnerd. Ook de niet gelovige, de naam spreekt voor zich.

En dan is er nog, strikt genomen, een niet christelijke reden om Hemelvaartsdag te handhaven. Laat de kerk een algemeen aanvaarde vrije dag alstublieft niet afpakken. Daarmee doe je niemand en zeker de vakbeweging niet, een plezier. Wat is er mooier zo’n lang weekend, de vrijdag wordt meegenomen, even bij te komen van het drukke en jachtige bestaan in ons leven. Voor de “tweede dag vrij” van de erkende christelijke feestdagen geldt in principe hetzelfde.

Hoewel bid- en dankdag geen christelijke feestdagen zijn, is het goed dat allen kennis nemen van de houding van Christenen: dat zij vragen om een zegen voor hun leven en danken wat hun wordt geschonken, gezondheid, genezing, hun werk en alles wat groeit en bloeit. Vaak zijn het aanknopingspunten om een gesprek aan te gaan met je buurman als hij vraagt: waarom ga jij vandaag en/of vanavond naar de kerk?

Het gaat u allen goed, Frans Bom (Goes)

Geloven niet alleen voor zondag

Het schrappen of verplaatsen van deze dagen vind ik een zwaktebod, alsof geloven alleen iets voor de zondag zou zijn. Juist een viering ‘midden in de week’ kan ons helpen het verband te ervaren tussen geloof en dagelijks leven. De kunst is om er juist niet een soort zondag van te maken met een preekdienst en alles wat daar bij hoort.

In onze gemeente gaan we wandelen en ontbijten op Hemelvaartsdag. Op nieuwjaarsdag staan de oliebollen en de koffie klaar, voordat we het jaar beginnen met een kort morgengebed. Kost even moeite om je bed voor uit te komen, maar het doet altijd goed, ook al ben je maar met een klein groepje mensen! Heel mooi lijkt me ook: samen koken en eten op dankdag –en dan elkaar vertellen waar je dankbaar voor bent. Dat wordt mijn goede voornemen voor 2018...

Pierre Eijgenraam, predikant te Arnhem

Organiseer een gezamenlijke dienst

Wij, Sage (samenwerkende gemeenten) hebben een aantal jaar geleden de Hemelvaartsdag aangegrepen om een gezamenlijke dienst te organiseren. Twee van de predikanten uit onze gemeenten gaan voor in de dienst en na afloop is er koffiedrinken, een activiteit en een lunch. Dit concept slaat enorm aan. Het is mooi om mensen uit de andere gemeenten te ontmoeten. Zowel de predikanten als de plaats rouleren. Het heeft vanaf het begin een enorme positieve energie teweeg gebracht én de gemeenten vinden elkaar nu ook op andere vlakken!

Met vriendelijke groet, Jenneke van Dongen (scriba protestantse gemeente Grave. Lid van Sage - Oss, Ravenstein, Gennep, Cuijk, Lith-Oyen, Uden-Veghel, Boxmeer, Grave)

 

Dit dilemma komt uit het maartnummer van woord&weg. Vraag hier heel eenvoudig een proefnummer aan.

 »lees verder»

 

‘Ik ben weer in mezelf gaan geloven’
Ze wist niks over geloven en was bang dat iedereen in de kerk haar aan zou staren. Maar ze vond er juist liefde en rust. Nu praat Wietske Manshanden uit Wommels zelf met jongeren over geloof.

“Jarenlang ging het niet goed met me. De dood van mijn moeder kon ik niet goed verwerken, de drank bracht troost. Op een dag, voor het slapengaan, voelde ik vanuit het niets een warm gevoel vanbinnen. Ik realiseerde me: ‘Ik moet stoppen, anders komt het niet goed ...’ Het was alsof ik iets van God voelde.
Ik had een informatieboekje van de kerk en nam contact op met de dominee. Die zei dat ze mij wel kon gebruiken. Daar moest ik wel even over nadenken, hoor. Ik wist niks van het geloof! Ik ben toen een soort spoedcursus geloven gaan volgen. Ook ging ik hand- en spandiensten voor de kerk doen. Ik schonk bijvoorbeeld thee en limonade voor de jongeren als ze catechisatie hadden. Soms ging ik er dan ook bij zitten, dan deed ik mee.
Na een jaar vroeg onze dominee of ik samen met haar de jeugd wilde begeleiden. Toen ben ik zelf catechese gaan geven. Ik ging nog niet naar de kerk omdat ik de drempel heel hoog vond. Ik was bang dat iedereen zich om zou draaien in de banken als ik de kerk in zou komen. Een andere begeleider van catechese is toen met me meegegaan. Daardoor werd de drempel lager. Ik heb ervaren dat ik juist met liefde behandeld werd. In de kerk vind ik rust. De kerk geeft me geborgenheid.”

Sceptische blik

"Ik doe nu ook de tienerclub en de kindernevendienst. Soms zeggen jongeren tegen mij: ‘Maar we geloven helemaal niet.’ Dan zeg ik: ‘Ik eerst ook niet, maar ik heb het vanbinnen gevoeld.’ Sommigen kijken je dan sceptisch aan, zo van: het zal wel. Dan zeg ik dat ze het misschien zélf moeten voelen.
We bidden weleens in stilte, die stilte doet heel wat. Ik voel dan dat sommige jongeren het geloof in zich hebben en willen omarmen. Ze zeggen dat ze de nabijheid van God voelen.
Nog niet zo heel lang geleden ben ik zelf gedoopt en heb ik belijdenis gedaan. Door het geloof in God ben ik weer in mezelf gaan geloven. Ik laat weer andere mensen toe. Thuis snappen ze er niets van. Ze zeggen dat áls er een God zou zijn, Hij me niet al die ellende zou hebben laten meemaken. Maar ik denk: Hij heeft me er juist uit gehaald. Er is niets wat ik liever aan jongeren mee wil geven dan dát.”

Tekst: Dirk-Jan Bierenbroodspot
Foto: Eize Wiersma

Dit artikel komt uit de rubriek 'Zoek & vind' in het nieuwe magazine Petrus. Meer verhalen lezen? Bestel Petrus nu gratis op www.petrusmagazine.nl.

 »lees verder»

 

Dankzij mijn maatje kan ik weer gewoon mama zijn
Geldzorgen, iedere maand weer. Je afvragen of alle rekeningen betaald kunnen worden. Of je ´s avonds een warme maaltijd op tafel kunt zetten. Het overkomt veel moeders in Nederland. Opgeven is geen optie, voor je kinderen heb je alles over. Uit onvoorwaardelijke liefde.

Als alleenstaande moeder van vier kinderen weet Willy Lorsé (36) uit Gouda er alles van. ¨De financiële zorgen namen me helemaal in beslag. Ik had geen schulden, maar kon met mijn uitkering de maand nauwelijks doorkomen. Ieder dubbeltje moest worden omgedraaid. Brood haalde ik bij de voedselbank. Een cadeautje voor een verjaardag was er niet bij.¨ De hoop opgeven deed ze niet: ¨Voor mijn kinderen doe ik alles en ga ik door.¨

Schoolrekeningen
Via een begeleidster van een van haar kinderen kwam ze in contact met vereniging Schuldhulpmaatje en kreeg Willy een lieve mevrouw uit Reeuwijk als maatje toegewezen. ¨Ze heeft me zoveel geleerd, zelf kwam ik er niet meer uit¨, vertelt Willy. ¨Ik had goed overzicht over mijn inkomsten en uitgaven, maar mijn struikelblok waren de schoolrekeningen. Ik wilde écht niet dat mijn kinderen op school te horen zouden krijgen dat er niet betaald was. Dat liet ik voor alles gaan, waardoor rekeningen van huur en elektra bleven liggen. Dan is het einde zoek.¨

Van haar maatje kreeg Willy handige tips, zoals geen boodschappen doen met de betaalpas. Nu pint ze op maandag haar weekbudget en betaalt alles contant. ¨Dat geeft duidelijkheid¨, vertelt Willy. ¨Het blijft een uitdaging, maar ik kan nu rondkomen met 50 euro per week.¨ Ook leerde ze waarop ze nog meer kon bezuinigen, bijvoorbeeld via aanbiedingen van de supermarkten. Bij ieder bezoek vraagt haar maatje of het nog lukt met het weekgeld. ¨Ze laat me niet los,¨ zegt Willy, ¨er gaat zoveel liefde van haar uit.¨ Vorig jaar Kerst werd Willy verrast door een kerstgift van de kerk. Het was haar maatje die dit voor haar regelde. Hiervan kon ze haar kinderen een klein cadeautje geven en ook nog wat sparen.

Vertrouwen in elkaar
Schuldhulpmaatjes zijn in het hele land actief. Ina Verweij (58) is sinds een jaar maatje in de gemeente Lopik. Een oproep in het plaatselijk kerkblad sprak haar aan en ze gaf zich op voor de training om schuldhulpmaatje te worden. ¨Als christen vind ik het belangrijk om oog te hebben voor de ander. Het gaat me om het verhaal achter iemand. Een mens komt niet zomaar in de problemen.¨ Hulpvragen komen binnen via de plaatselijk coördinator, die weer doorverwijst naar een van de schuldhulpmaatjes. Ina: ¨Bij een nieuwe hulpvraag heb ik eerst een kennismakingsgesprek. Dan vraag ik altijd of er vertrouwen is, de basis om samen te werken. Je duikt toch in iemands financiën.¨ Scheiding, ziekte of werkloosheid zijn vaak de oorzaak van geldzorgen of schulden. Er is geen overzicht in de financiële administratie, er zijn betalingsachterstanden en post wordt niet meer opengemaakt.

Sociale uitsluiting is wat Ina het meest raakt, vooral als kinderen de dupe zijn. ¨Onbezorgd kind zijn is er niet bij. Thuis is er vaak geen gezellige sfeer. Moeders én vaders voelen zich verschrikkelijk ten opzichte van hun kinderen en hebben niemand om op terug te vallen.¨ Samen met de ouders gaat Ina aan de slag om orde op zaken te stellen. ¨Als maatje mag je in alles meedenken, maar het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelf inzicht krijgen en zelfredzaam worden, anders help je ze niet.¨

Mooie momenten
Willy kreeg samen met haar schuldhulpmaatje het gezinsleven weer op de rit. ¨Ik moest zoveel moeite doen om me staande te houden. Dankzij de liefde en waardering van mijn maatje ben ik veel sterker geworden. Ze kijkt echt naar mij als persoon en laat me zien wat ik allemaal wél heb. Wat het belangrijkste is in mijn leven. En dat is échte aandacht voor elkaar in het gezin. Samen eten en naar elkaars verhalen luisteren. Gewoon weer mama kunnen zijn.¨

Dit verhaal is te lezen in het nieuwe Kerk in Actie magazine ´Liefde´, wat vanaf vandaag gratis te bestellen is via de webwinkel

Schuldhulpmaatje is een van de zes projecten die centraal staan in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie. Op zondag 25 februari wordt er in de kerken voor dit project gecollecteerd. 

 

 »lees verder»

 

Waar denkt u aan bij onvoorwaardelijke liefde?
Kerk in Actie denkt aan de liefde van een moeder voor haar kind. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt.

Schrijfwedstrijd

Het Nederlands Dagblad is in deze veertigdagentijd ook bezig met onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn op zoek naar uw verhaal over liefde zonder voorwaarden. Schrijven is namelijk een manier van bezinnen, passend voor deze tijd. Door uw verhaal op papier te zetten kunt u meedoen met de schrijfwedstrijd  die georganiseerd wordt door het Nederlands Dagblad, Royal Jongbloed en Dag6.

Wilt u meedoen aan de schrijfwedstrijd? Mail dan naar: 40dagenschrijven@nd.nl. Door in te schrijven wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de schrijfwedstrijd en ontvangt u tips en ondersteuning bij het schrijven. Verhalen die worden ingestuurd voor 31 maart worden door een jury gelezen en maken kans op een prijs. Meld je aan via deze link. 

Liefde voor ouders

Op welke manier kun u nog meer invulling geven aan de veertigdagentijd? De veertigdagentijd is een tijd van bezinning die ieder op zijn eigen manier beleeft in deze postmoderne tijd. Het thema van de veertigdagentijd van Kerk in Actie is´Onvoorwaardelijke liefde´. Liefde die je niet verdiend, liefde die vanzelfsprekend is en liefde die geen voorwaarden kent.

Kerk in Actie staat in deze tijd stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Kerk in Actie ondersteunt deze mensen zodat zij door kunnen gaat met hun goede werken.

Lees hier meer over hoe u kunt bijdragen in deze veertigdagentijd.

 

 »lees verder»